Drukāt

Gerbonis mazs2021.gada 28.oktobrī pulksten 10.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents sēdes norisei var sekot līdzi tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”

 

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Pielikums. Pašvaldības struktūra

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Skrebeļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Musteri - 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Ezera - 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Avotkalns” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Namsadi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Ievas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Stāmerienas pagasta nekustamo īpašumu “Salukalns” un “Ozolciems”  sastāvu grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Zvaigznes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Arāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5k - 1 – 4, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Viesturi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-7 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par domājamo daļu no zemes Skolas ielā 1, Gulbene, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Smiltāji - 1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Lapati – Tinguri”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Daukstu pagasta nekustamajā īpašumā “Straumēni”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par “Gulbenes novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018. - 2020. gadu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Lejasciema pagastā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par E. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par S. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par L. A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts”-1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa “ Gulbīša internāts”-4, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa Litenes iela 29-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa Miera iela 15-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa O. Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu  pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvojamās telpas “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa “Krasti - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 3”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22  “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.23 “Grozījums Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19  “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par balvas “Gulbenes novada GODS 2021” piešķiršanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par pārstāvja deleģēšanu darbam  Ogres tehnikuma konventā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par stipendijas piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis

77. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

78. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vidus ielas pārbūve Gulbenē”

ZIŅO: Andis Caunītis

79. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/909 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 85.p.)

ZIŅO: Andis Caunītis

80. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

81. Par nekustamā īpašuma Klēts ielā 6 nosolītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

82. Par iekšējā normatīvā akta “Instrukcija par piemaksas noteikšanas kritērijiem un piešķiršanas kārtību Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tās seku novēršanu” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

83. Par Atzinības raksta piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis

84. Par Goda diploma piešķiršanu

ZIŅO: Andis Caunītis