apbalveIk gadu, sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, par sasniegumiem dažādās jomās, kā arī par ieguldījumu Gulbenes novada attīstībā un popularizēšanā, Gulbenes novada pašvaldība apbalvo iedzīvotājus, uzņēmējus un organizācijas ar augstākajiem apbalvojumiem – Goda diplomu un Atzinības rakstu. Tā kā šogad nav iespējams noorganizēt visiem kopīgu svinīgu apbalvojumu pasniegšanu, tad tie tiks nogādāti katram individuāli.

Balva "Gulbenes novada GODS"

Balvu, „Gulbenes novada GODS” pasniedz mūzikā, literatūrā, vizuālajā un skatuves mākslā ievērojamu novadnieku nozīmīgās jubilejās. Balvu vienā nozarē reizi piecos gados un ne vairāk kā divas balvas vienā gadā pasniedz bijušajiem un esošajiem gulbeniešiem un arī zināmiem Latvijas kultūras darbiniekiem kā goda, cieņas apliecinājumu par izcilo novadnieku darba turpināšanu un popularizēšanu. Balva „Gulbenes novada GODS” sastāv no mākslinieka A.Endziņa veidotas balvas un kultūrvēsturiska ceļojuma pa Gulbenes novadu.

Balva "Gulbenes novada GODS 2021" piešķirta rakstniecei Laimai Kotai sakarā ar brāļu Kokaru jubileju, kā arī vairāku Tirzas pagastā dzimušo rakstnieku nozīmīgo jubileju ietvaros.

Goda diploms ir augstākais Gulbenes novada pašvaldības apbalvojums. Ar Goda diplomu apbalvo, lai izteiktu novada pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.

Goda diploms piešķirts:

 • Gulbenes novada Beļavas pagasta zemnieku saimniecībai “Rožkalni” (Eventijs un Ilona Vītoli) – par ieguldījumu Gulbenes novada tautsaimniecības attīstībā un kultūrvēsturiskā mantojuma apkopošanā un popularizēšanā;
 • Aldai Albertei - par profesionālu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Tirzas pagastā vairāk kā 50 gadu garumā un mūža ieguldījumu Gulbenes novada kultūras dzīves veidošanā;
 • Svetlanai Veselovai – par cilvēcību, atbildību un mūža ieguldījumu  medicīnā.

Atzinības raksts ir nākamās pakāpes apbalvojuma veids pēc Goda diploma, kuru pasniedz par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā.

Atzinības raksts piešķirts:

 • Biedrībai “KAPO” (valdes priekšsēdētājs Krišjānis Upāns) – par Kalnienas ciemata mērķtiecīgu attīstīšanu un aktivizēšanu, piesaistot dažādu finansējumu avotus;
 • Biedrībai “Gulbenes Velo fans” (valdes priekšsēdētājs Aivis Kušķis) – par mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu BMX sporta attīstībā Gulbenes novadā;
 • Gabdulļinu ģimenei – par mērķtiecīgu, neatlaidīgu darbu ar bērniem un jauniešiem un ieguldījumu sporta attīstībā Gulbenes novadā;
 • Sandrai Dikmanei,  biedrība “Radošā apvienība “Piektā māja”” - par mērķtiecīgu un neatlaidīgu darbu mākslas popularizēšanā un norišu organizēšanā, slavenu novadnieku darbu integrēšanu mūsdienu piedāvājumos;
 • Inesei Zvejniecei,  Druvienas pagasta attīstības biedrība “Pērļu zvejnieki” - par nesavtīgu darbību un ieguldījumiem Druvienas pagasta dzīves attīstībā un pilnveidošanā;
 • Birutai Kozlovskai,  Gulbenes novada Invalīdu biedrība - par aktīvu darbošanos un cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanu dažādās aktivitātēs, kā arī finansējuma piesaistīšanu aktivitāšu nodrošināšanā;
 • Kristīnei Bekmanei – par ieguldījumiem Līgo pagasta dzīves vides attīstībā un pilnveidošanā;
 • Gulbenes novada pašvaldības aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” – par Zaļo tirdziņu organizēšanu, par izpalīdzību un atsaucību;
 • Sveķu pamatskolas saimniecības vadītājam Aivaram Jaunzemam – par pašaizliedzīgu un nesavtīgu darbu Sveķu pamatskolas attīstībā daudzu gadu garumā;
 • Jautrītei Liniņai – par ieguldījumu projektu realizēšanā  Litenes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un aktīvu darbību Litenes pagasta biedrībā “Ceriņzieds”;
 • Solvitai Brezinskai – par pedagoģisko meistarību veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanā pirmskolas vecuma bērniem, par iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs un dalību Gulbenes novada un Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes  “Auseklītis” tēla spodrināšanā;
 • Svetlanai Zīlītei – par ieguldījumu sociālā  atbalsta sniegšanā pagasta iedzīvotājiem, tradīciju popularizēšanā un nodošanā iedzīvotājiem;
 • Egīlam Luguzim - par ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;
 • Intai Luguzei - par ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;
 • Birutai Akmentiņai un Gulbenes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijai “Sagša” - par Tradicionālās kultūras izcilības balvas saņemšanu, tradīciju saglabāšanu un novada vārda popularizēšanu;
 • Sarmītei Viducei - par profesionālu, pašaizliedzīgu darbu, nozīmīgu ieguldījumu gan Beļavas pagastā 13 gadu garumā, gan Gulbenes novada kultūras dzīves veidošanā;
 • Ritai Gargažinai - par profesionālu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu gan Lejasciema pagastā 30 gadu garumā, gan Gulbenes novada kultūras dzīves veidošanā;
 • Aismai Valterai un Rihardam Valteram - par ieguldījumu amatniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;
 • Aijai un Aivaram Birzniekiem – par godprātīgu un atbildīgu audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
 • Valērijam Kuzminam, Gulbenes novada sportistam - par izciliem sasniegumiem motokrosā un Gulbenes novada vārda popularizēšanā pasaulē;
 • Voldemāram Mezītim, Gulbenes novada sporta entuziastam - par ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā un sasniegumiem vieglatlētikā senioriem;
 • Solvitai Vīcupai – Ulmei, Gulbenes novada sporta entuziastei - volejbola trenerei -  par nesavtīgu darba pienākumu veikšanu, ieguldījumu Gulbenes novada volejbola attīstībā un sasniegumiem volejbolā senioriem;
 • Agrim Korim – par ieguldījumu Gulbenes novada  un Daukstu pagasta sporta attīstībā;
 • Līgai Ozoliņai – par latviešu tautas kultūras mantojuma uzturēšanu, saglabāšanu un nodošanu nākamām paaudzēm;
 • Jānim un Marikai Šķēlēm – par altruismu un mecenātismu Stāmerienas pils interjera un kultūrvēsturiskās vides veidošanā;
 • Peter Langbehn  – par altruismu un mecenātismu Stāmerienas pils interjera un kultūrvēsturiskās vides veidošanā
 • Annai Vīgantei – par personīgo ieguldījumu vadot Gulbenes novada pensionāru biedrību “Atspulgs 5”;
 • Mārītei Veigulei, - par mūža ieguldījumu medicīnā.
 • Jolantai Kuprovskai - par ieguldījumu Stāķu pamatskolas pozitīvā tēla veidošanā.
 • Aivai Aleksandrovai – par ieguldījumu skolēnu izglītošanā, audzināšanā un inovatīvu pedagoģisko darbu.

Ar Goda diplomu un Atzinības rakstu apbalvo vienreiz gadā – Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītā pasākumā 18.novembrī (šogad nav iespējams noorganizēt Covid-19 pandēmijas dēļ). Goda diplomu pasniedz ne vairāk kā trīs personām, savukārt Atzinības raksta saņemšanai var ierosināt apbalvot ne vairāk kā trīs personas, kas darbojas katra pagasta pārvaldes administratīvajā teritorijā un ne vairāk kā sešas personas pilsētas pārvaldes administratīvajā teritorijā.

Ierosinājumus apbalvojumu piešķiršanai pašvaldībā var iesniegt līdz katra gada 1.oktobrim.

Nolikums „Par Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumiem” nosaka kārtību, kādā tiek izteikta pašvaldība atzinība ar tās nodibinātajiem apbalvojumiem fiziskajām un juridiskajām personām vai arī personu grupām – kolektīviem, par kuriem noteiktajā kārtībā novada pašvaldībā iesniegti ierosinājumi apbalvošanai.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste