Lai veicinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanu Gulbenes novadā, Gulbenes novada pašvaldība jau 2019.gada septembrī izdeva saistošos noteikumus "Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā", kuros ir atrunāta pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanas kārtība.

2021. gada ietvaros Gulbenes novada pašvaldība finansiālu atbalstu sniedza daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2k-2, Gulbenē, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas iela 1, Gulbenē, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 2.kārtai.

Projekta par dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2k-2, Gulbenē, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu, kur finansējuma saņēmējs bija SIA “Gulbenes nami”, ietvaros tika veikta piebraucamā ceļa seguma un stāvlaukuma seguma atjaunošana. Savukārt projekta par dzīvojamās mājas Skolas iela 1, Gulbenē, piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 2.kārtu, kur finansējuma saņēmējs bija biedrība “SKOLAS-1 MĀJA”, ietvaros tika veikta piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana un būvniecība. Jāpiebilst, ka arī 1.kārtu māja skolas ielā 1 īstenoja ar pašvaldības finansiālu atbalstu.

Līdzfinansējumu vienas mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt viena kalendārā gada laikā tikai viena projekta pieteikuma ietvaros. Piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir līdz 20 000 eiro, bet ne lielāks kā 50 % no kopējām atbalstāmām izmaksām.

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja