Gerbonis mazs

2021.gada 16.-17.novembrī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

16.11.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Lauku kallas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Rogas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Svilāres” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunupītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Ozolu - 13” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Putrāni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dunduri 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Līkā iela 25A - 67, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 51” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas 1” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 62” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 14” - 1, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Mētras”

ZIŅO: Guna Švika

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Vizītes”

ZIŅO: Guna Švika

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajiem īpašumiem “Salas” un “Lazdiņi”

ZIŅO: Guna Švika

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Vecbirņi”

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

33. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0169 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Jaungulbenes pagasta nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”

ZIŅO: Guna Švika

35. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstības veicināšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

36. Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Gulbenes novadā

ZIŅO: Guna Švika

37. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas kārtību Lejasciema ciemā no 2022./2023.gada apkures sezonas

ZIŅO: Jānis Barinskis, Māris Milns

38. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam aktualizētā Rīcības plāna 2022.-2024.gadam un Investīciju plāna 2022.-2024.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta attīstības plānošanas dokumentā “Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam”

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Noteikumu “Gulbenes novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehniskā specifikācija” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

16.11.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par I.K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par E.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par J.V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par I.V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 7A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-6, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par dzīvokļa Upes iela 2-18, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par I.B. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par O.Č. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Bišu iela 4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa Līkā iela 28-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-60, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa Viestura iela 22-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvojamās telpas Nr.19 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

40. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par dzīvokļa Litenes iela 29-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

16.112021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

3. Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Inese Žuka

4. Par Druvienas sporta zāles pielāgošanu BMX sporta veida vajadzībām

ZIŅO: Lauris Krēmers

Finanšu komiteja

17.11.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Buki”

ZIŅO: Lauris Krēmers

3. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar  ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

ZIŅO: Lauris Krēmers

4. Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Monika Prokofjeva

5. Par projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

6. Par grozījumu 2021.gada 25.februāra domes sēdes lēmumā Nr. GND/2021/283 (protokols Nr. 2;162. p.) “Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansē

ZIŅO: Baiba Kalmane

7. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Anita Rauza

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā