Gerbonis mazs2021.gada 25.novembrī plkst.10,00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekts

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.25 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Lauku kallas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Rogas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Svilāres” zemes vienības sadalīšanu un sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunupītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Ozolu - 13” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Putrāni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Dunduri 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Līkā iela 25A - 67, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 51” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Berģi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Ausekļi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Zaļumi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Gaujas 1” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Ievugrava 62” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 14” - 1, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Spārēni” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni” atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Mētras”

ZIŅO: Guna Švika

21. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta  nekustamajam īpašumam “Vizītes”

ZIŅO: Guna Švika

22. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajiem īpašumiem “Salas” un “Lazdiņi”

ZIŅO: Guna Švika

23. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Vecbirņi”

ZIŅO: Guna Švika

24. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Ausmiņas”

ZIŅO: Guna Švika

25. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Atvases”

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

36. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0169 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Jaungulbenes pagasta nekustamajā īpašumā “Zaļkalni”

ZIŅO: Guna Švika

38. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ūdenssaimniecības pakalpojumu  attīstības veicināšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

39. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas kārtību Lejasciema ciemā no 2022./2023.gada apkures sezonas

ZIŅO: Guna Švika

40. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta attīstības plānošanas dokumentā “Stāmerienas pils darbības stratēģija 2016.-2030.gadam”

ZIŅO: Guna Švika

41. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada autoceļu tīklā veicamo ikdienas uzturēšanas darbu un remontdarbu tehniskā specifikācija” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par I. K. nereģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par E. P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par J. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par I. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 7A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-6, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa Upes iela 2-18, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par I. B. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par O. Č. iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-25, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma slēgšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa Bišu iela 4-15, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Līkā iela 28-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-60, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Viestura iela 22-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Viestura iela 39-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Upes iela 3-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvojamās telpas Nr.19 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa “Gatves”-10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-15, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa “Ozoliņi”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-11, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa Litenes iela 29-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par Druvienas sporta zāles pielāgošanu BMX sporta veida vajadzībām

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Buki”

ZIŅO: Andis Caunītis

87. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar  ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

ZIŅO: Andis Caunītis

88. Par projekta „Ģimenes ārstu prakšu infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Gulbenes novadā” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

89. Par projekta “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros” pieteikuma iesniegšanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

90. Par grozījumu 2021.gada 25.februāra domes sēdes lēmumā Nr. GND/2021/283 (protokols Nr. 2;162. p.) “Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu”

ZIŅO: Andis Caunītis

91. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā “Par Gulbenes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Andis Caunītis

92. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 25.novembra saistošo noteikumu Nr.25

“Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Gulbenes novadā”

izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

93. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra  noteikumos Nr.8 “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

94. Par dalību ALTUM atbalsta programmā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas “Stāķi 15”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

ZIŅO: Andis Caunītis

95. Par Edītes Kanaviņas atbrīvošanu no Gulbenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amata

ZIŅO: Andis Caunītis

96. Par Lienītes Reinsones-Leišavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektora amata

ZIŅO: Andis Caunītis