Drukāt

ZvejapngLai veiktu rūpniecisko zveju (komerciālo, pašpatēriņa) Gulbenes novada ezeros: Ludza, Sudala, Ušuru, Ādmiņa, Lielais Virānes, Kalmodu, Augulienas, Sprīvuļu, Galgauskas, Kaļņa, Lazdaga, Mezīša, Pinteļa, Stāmerienas un Pogas, Gulbenes novada pašvaldībā jānoslēdz rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums.

Tie, kas vēlas noslēgt rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu (iesnieguma veidlapa: www.gulbene.lv),

kuru izskata Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisija, un pieņem lēmumu. Iesnieguma iesniedzējam tiek nosūtīts lēmums un rēķins. Kad rēķins tiek apmaksāts, iesnieguma iesniedzējs ierodas  pašvaldībā (atbildīgā ir pašvaldības Vides pārvaldības speciāliste Dace Kurša, t. 64473252, e-pasts ) un saņem Zvejas atļauju/licenci zvejai iekšējos ūdeņos, Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu ar protokolu un zvejas žurnālus.

Zvejas tiesības piešķir saskaņā Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos” un Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumiem Nr.918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”.

Ja rūpnieciskās zvejas nomas iesniegumu skaits pārsniedz ūdenstilpes nomas vai rūpnie­ciskās zvejas tiesību nomas iespējas, rīko ūdens­tilpes nomas konkursu vai rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoli. Nomas iesnieguma iesniedzējam rakstiski paziņo par konkursa vai izsoles norises vietu un laiku.

Dace Kurša,

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste