Gerbonis mazsGulbenes novada dome 2021.gada 30.septembrī jaunā redakcijā izdevusi saistošos noteikumus (turpmāk - Noteikumi) Nr.21 Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” (protokols Nr.16, 121. p.).

Noteikumu 5.punktā papildus pastiprinātas pašvaldības prasības par nodokļu samaksas disciplīnu - atvieglojumi tiks piešķirti un piemēroti visā atbilstības periodā, ja nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) parāds nepārsniegs 2 euro (izņemot Noteikumos minētos gadījumus). 

NĪN stāvoklis tiks fiksēts atvieglojumu piešķiršanas brīdī un katra nākamā taksācijas gada 1.janvārī. Ja esošajiem atvieglojumu saņēmējiem 2022.gada 1.janvārī būs konstatēts nodokļa parāds, kas būs lielāks par 2 euro, atvieglojumu piemērošana tiks pārtraukta  un aprēķins par NĪN veikts pilnā apmērā, par ko pašvaldība paziņos ar kārtējā taksācijas gada maksāšanas paziņojumu. Pēc parāda samaksas atvieglojuma piešķiršana jāpieprasa  no jauna saskaņā ar Noteikumiem.

Juridiskajām personām papildus tiks pārbaudīta arī citu nodokļu nomaksa, kuru parādu kopsumma nedrīkst pārsniegt 150 euro.

Noteikumu 4.punkts papildināts ar sešām jaunām nodokļu maksātāju kategorijām, kuri var saņemt NĪN atvieglojumus dažādos apmēros un periodos. Četras no tām attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem:

  • par dzīvojamā fonda attīstību (4.14.apakšpunkts);
  • par no jauna uzbūvētu, rekonstruētu vai renovētu nodokļa objektu komercdarbības veikšanai, izņemot azartspēles (4.16.apakšpunkts);
  • par ēku vai telpu grupām, kurās tiek uzsākta jaunu plašizklaides pakalpojumu sniegšana (lietošanas veidi saskaņā ar VKIS ir 1265 vai 1261, izņemot azartspēles) vai par zemi, uz kuras izvietotas pastāvīgas vai sezonāla rakstura iekārtas jaunu sporta un aktīvās atpūtas pakalpojumu sniegšanai (4.17.apakšpunkts);
  • saimnieciskās darbības veicējam, kura īpašumā atrodas tirdzniecības vietas ar vasaras kafejnīcām/terasēm Gulbenes novada teritorijā, par objektu, kas piekļaujas vasaras kafejnīcai/terasei, kura lietošanas veids saskaņā ar VKIS ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211) (4.19.apakšpunkts).

          Vēršam novada iedzīvotāju uzmanību uz Noteikumu 4.18.punktu, kas attiecas uz fiziskām personām, kuras dzīvo daudzīvokļu mājās un kurā ir veikta pilna vai daļēja ēkas atjaunošana jeb renovācija. Pretendēt uz NĪN atvieglojumiem var to māju iedzīvotāji, ja ēkas  renovācijas darbi pabeigti ne agrāk kā 2019.gada 1.janvārī, t.sk. ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Iesniegums Gulbenes novada pašvaldībai jāsagatavo un jāiesniedz mājas pilnvarotajai  personai līdz taksācijas gada 31.janvārim.

Šajā gadījumā NĪN atvieglojumu 90 % apmērā no mājoklim aprēķinātās summas nākamajiem 5 taksācijas gadiem var iegūt, ja mājai veikta pilna renovācija – veikta ēkas fasādes siltināšana, inženierkomunikāciju nomaiņa, apkures sistēmas nomaiņa un zibens aizsardzības sistēmas uzstādīšana.

Savukārt NĪN atvieglojumu 70 % apmērā no mājoklim aprēķinātās summas nākamajiem 5 taksācijas gadiem var iegūt, ja mājai veikta daļēja renovācija, proti, fasādes siltināšana.

          Arī šo atvieglojumu piešķiršanai tiek prasīta NĪN samaksas disciplīna - NĪN parāds taksācijas gada 1.janvārī nedrīkst būt vecāks par 1 gadu un pārsniegt 5 % no mājai aprēķinātās nodokļa kopsummas. Par mājas atbilstību šim nosacījumam pilnvarotā persona pārliecinās pirms iesnieguma iesniegšanas.

Noteikumu 4.15.punkts paredz NĪN atvieglojumus nodokļa maksātājam, kurš par saviem līdzekļiem uz savā īpašumā esošas zemes izbūvējis maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi u.tml.), vai kas investējis savus līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos.

Ar Noteikumu pilnu tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā, saite  https://www.gulbene.lv/lv/doks/snot  vai www.likumi.lv.