Gerbonis mazs17.februārī plkst.10.00 norisināsies Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Ikviens interesents var sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

 

SN Nr.3 projekts

Ziņojums

Grafiskā daļa

Paskaidrojuma raksts

TIAN

Darba kārtība

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 28.novembra nolikumā “Gulbenes novada pašvaldības administrācijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciemā

ZIŅO: Baiba Kalmane

4. Par aizņēmumu prioritārajam investīciju projektam “Skolas ielas apkaimes vides kvalitātes uzlabošana Gulbenē”

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par saistošo noteikumu Nr.__/2022 “Lokālplānojums, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Ingai Krastiņai

ZIŅO: Andis Caunītis