Ievērojot Kalnienas iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, kas tika noskaidrotas gan aptaujā, gan Iedzīvotāju forumā, biedrība “KAPO” šī gada maijā sagatavoja un iesniedza 2 projektus biedrības “SATEKA” organizētajā projektu pieteikumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Rezultātā abi projekti jūnijā nonāca Lauku atbalsta dienestā (LAD) tālākai izvērtēšanai, bet septembrī biedrība “KAPO” saņēma vēstuli, ka abi projekti ir atbalstīti. Projektu realizēšana uz pašrisku sākās jau jūnijā, kad tika uzsākti priekšdarbi, lai projektu ieviešana, apstiprināšanas gadījumā, būtu bez aizķeršanās.

Līdz 2017.gada nogalei, biedrība “KAPO” realizēs projektu “Kalnienas centra sakopšana, uzlabojot dzīves un vides kvalitāti iedzīvotājiem – 2” (projekta Nr.16-07-AL05-A019.2202-000013), kas turpinās iepriekš realizēto projektu, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju Kalnienas centrā – veidojot drošu, patīkamu un pieejamu rekreatīvo zonu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem. Projekta laikā tiks rakts un veidots Kalnienas centrā esošais dīķis. Savukārt turpat centrā, netālu no dīķa tiks realizēts otrs projekts “Multifunkcionāla sporta laukuma izveide Kalnienā” (projekta nr. 16-07-AL05-A019.2201-000023), kura mērķis ir nodrošināt veselīga un aktīva brīvā laika dabā pavadīšanas iespējas ik vienam Kalnienas un novada iedzīvotājiem, veicinot veselības un fiziskās formas uzlabošanos. Rezultātā taps sporta laukums dažādiem komandu sporta veidiem (basketbolam, volejbolam, mini futbolam u.c.).

Katra projekta kopējās izmaksas ir 25 000 euro, no kurām 90% finansē ELFLA, bet 10% finansēt ir garantējusi Gulbenes novada dome.

Par projektu ieviešanas gaitu sekot līdzi www.kalniena.lv un www.facebook.com/kalniena.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

kaln log

Inga Lapse