Novembrī noslēdzas nozīmīgs Stāķu attīstības biedrības realizētais projekts “Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā”, projekta nr. 16-07-AL05-A019.2201-000024. Projekts guvis atbalstu biedrības „SATEKA” atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”. Projekta mērķis - Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā savāktā Stradu pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana un saglabāšana digitālā formātā.

Projekta ietvaros iegādājāmies portatīvo datoru, videokameru, fotoaparātu, diktafonu, dokumentu kameru, lai digitāli dokumentētu savāktos materiālus, ierakstītu intervijas ar Stāķu iedzīvotājiem, fiksētu šī brīža notikumus. Tādējādi nodrošināsim vēstures eksponātu, mutvārdu vēstures liecību mūža paildzināšanu, to saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Portatīvais dators tiks izmantots informācijas uzglabāšanai, videokamera un diktafons - iedzīvotāju atmiņu ierakstīšanai, fotoaparāts - šī brīža situācijas fiksēšanai, dokumentu kamera - ekspozīcijas priekšmetu demonstrēšanai palielinājumā. Starp ekspozīcijā izstādītajiem priekšmetiem ir reti izdevumi, kurus nedrīkst aizskart ar rokām, neliela izmēra priekšmeti. Izmantojot dokumentu kameras iespējas, šos ekspozīcijas materiālus varēs parādīt uz ekrāna, palielinot attēla izmērus. Lai fiksētās vēstures liecības demonstrētu ekspozīcijas apmeklētājiem, ir iegādāts projektors. Tādējādi projekta īstenošanas rezultātā Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā tās apmeklētājiem (skolēniem, pensionāriem, interesentiem, tūristiem un tml.) tiks radīta iespēja skatīt retas vēstures liecības, fotogrāfijas palielinājumā, neaizskarot tās ar rokām. Multifunkcionālā iekārta tiks izmantota ekspozīcijā uzglabāto fotogrāfiju ieskenēšanai, drukāšanai. Tādējādi datortehnika tiks izmantota vēstures liecību sagatavošanai izvietošanai izstāžu stendos, citu esošo pagātnes liecību saglabāšanai digitālā formātā. Vietējie novadpētnieki varēs izmantot datortehniku mājas arhīvos sakrāto vēstures liecību skenēšanai, digitāli saglabātās liecības nododot apskatei ekspozīcijā. Tādējādi ekspozīcijas apmeklētājiem apmeklējuma laikā būs iespēja plašāk iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir Stradu pagasta iedzīvotāji (apm.1900 ), jo ekspozīcijas krājumā glabājas pārsvarā ar Stradu pagasta, sevišķi Stāķu ciemata vēsturi saistītas liecības. Kopumā projekts ir aktuāls visiem novada ļaudīm, nodarbības ekspozīcijā būs interesantas arī citu pagastu iedzīvotājiem, pieejamas jebkuram apmeklētājam.

Projekta kopējās izmaksas ir 8519,99 EUR, no tām 90% jeb 7667,99 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 852,00 EUR Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējums.

nac20sat

Elēna Obrumāne