Biedrība ”Gulbenes Rotari klubs” ir realizējusi projektu Nr.16-07-AL05-A019.2201-000030 “Sabiedrisko aktivitāšu un brīvā laika iespēju dažādošana bērniem un jauniešiem Jaunatnes parkā”. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. ‘”Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis: uzlabot un pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas pilsētas iedzīvotājiem, radot veselību veicinošu, estētisku un drošu vidi Jaunatnes parkā.

Projekta kopējās izmaksas: 19 558,44 EUR.

No tām publiskais ELFLA finansējums: 17 602,60 EUR.

Projekta realizācijas rezultātā pilsētas Jaunatnes parkā tika uzstādīts 1 bērnu kombinētais rotaļu virvju laukums un  4 āra trenažieri.

Informē Antra Sprudzāne