Kā jau tika izziņots iepriekš, Gulbenes kultūras centrā 2019.gada 24.septembrī notika Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības pirmā kopsapulce kopš biedrības dibināšanas, lai atskaitītos par paveikto, lai novērtētu to un izlemtu par tālāko darbības perspektīvu. It kā sauss, birokrātisks pasākums, kura nepieciešamību noteikuši biedrības statūti. Bet priekš pensionāriem, kuri apmeklēja šo pasākumu, tie bija arī svētki. Svētki gan tāpēc, ka biedrībai ir gadadiena, gan arī tāpēc, ka biedrība ir Gulbenes pilsētas pensionāru apvienības funkciju un tradīciju pārņēmēja, bet pensionāri pilsētā savā organizācijā apvienojās praktiski pirms 25 gadiem – 1994.gada 26.oktobrī. Taču to, izskatās, ka daudzi jau ir piemirsuši. Tuvojas arī valsts atzītie pensionāru atceres svētki – Starptautiskā senioru diena 1.oktobrī.

IMG 1397

Biedrības priekšsēdētāja A.Vasiļjeva izteica siltus pateicības vārdus M.A.Kušķei., kura ilgus gadus vadīja pilsētas pensionāru apvienību

Un šo svētku sajūtu pensionāri spēja radīt paši, bez viesmākslinieku uzaicināšanas,  – ar senioru deju grupas “Leno” Spulgas Upanes  vadībā spriganajām un azartiskajām dejām, dažas no kurām it kā neiederētos tik cienījama vecuma kundžu repertuārā un būtu piemērotas vairāk jauniešu kolektīviem to straujā ritma dēļ, bet ļoti priecēja skatītājus. Ar Veltas Brenčevas, Vēsmas Alderes Mirdzas Piļņikovas lasītās dzejas rindām, ar pateicības vārdiem aktīvākajiem biedrības biedriem. Sevišķa atzinība tika izteikta Velitai Mikovai, uzņemot viņu par biedrības goda biedri, Sofijai Sudarovai par lielo ieguldījumu tagad jau biedrības,  bet kopumā visu pensionāru aktivitāšu dokumentēšanā un arhivēšanā, Arnim Gāteram viņa apaļajā dižjubilejā, Jāpiebilst, ka jubilāru sumināšana dižjubilejās ir biedrības tradīcija.

Kā jau tas pieņemts, biedrības valdes priekšsēdētāja Astrīda Saveļjeva iepazīstināja ar pagājušā gada pensionāru redzamākajām un patīkamākajām aktivitātēm, neaizmirstot gan arī par neveiksmēm. Sākot runu, jau tika uzsvērts, ka biedrība ir tikai un vienīgi jau iepriekš eksistējošās pilsētas pensionāru kopas darba turpinātāja, pieminot vairākas pat vēl pirms daudziem gadiem notikušās aktivitātes ar pensionāru līdzdalību,   un atzīmējot šīs kopas vadītāju Līvija Liepas, kuras piemiņai tika veltīts arī klusuma brīdis, un Mirdzas Astrīdas Kušķes lielo ieguldījumu pensionāru saliedēšanā un organizēšanā. Atcerēties bija ko, jo paveikts tik tiešām ir daudz – gan pilsētā, gan novadā, gan arī bijis savs ieguldījums valsts mēroga pasākumos. Visu uzskaitīt viena raksta ietvaros nav reāli un nav arī vajadzības, jo tie, kas vēlējās to uzzināt, to arī uzzināja, piedaloties kopsapulcē.

Tika ieskicēts arī tālākās biedrības darbības plāns tuvākajai nākotnei, kurā kā visbūtiskākās tika uzsvērtas pensionāru iesaistīšanas iespējas senioru,  pilsētas, novada pasākumos. Īpaši silti pateicības vārdi tika izteikti Vijai Kokarevičai par pensionāru brīvprātīgo darba organizēšanu un vadīšanu, kurš galvenokārt vērsts uz  palīdzības, gan morālās, gan arī , iespēju robežās, materiālās palīdzības  sniegšanu pansionātos esošajiem un vientuļajiem senioriem. Jāpiebilst, ka mūsu pensionāre Kaija Serpāne, šogad kā brīvprātīgā pārstāvēja Latvijas valsti arī Lielbritānijā. Par to, ka dalība biedrības aktivitātēs ir iespēja vientuļiem senioriem atgriezties sabiedriskajā dzīvē, būt vajadzīgiem citiem, justies daudz možāk, runāja vairāki klātesošie, t.sk., arī Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5 “ priekšsēdētāja, Vidzemes reģiona pensionāru organizāciju kuratore un Latvijas Pensionāru Federācijas valdes locekle Anna Ināra Vīgante, kura lūdza vārdu pat vairākkārt, lai izteiktu ne tikai savu vērtējumu par vienu vai otru jautājumu, bet arī, kas ir pats galvenais, lai pateiktos par pilsētas biedrības, iepriekš, arī pilsētas pensionāru apvienības aktīvo dalību visos novada pensionāru biedrības, pašvaldības rīkotajos pasākumos, lai izteiktu pateicību par to, ka biedrība ir ne tikai lielākais novada pensionāru biedrības, bet arī uzticamākais atbalsts.

IMG 1443

Par padarīto šā gada laikā pilsētas pensionāri, kuru skaits sapulcē bija lielāks nekā biedrībā ir reģistrējušies biedri, dzirdēja atzinību arī no novada pensionāru vadītājas A.I.Vīgantes

Līdz ar to, ar nosacījumu, ka visi klātesošie aktīvāk piesaistīs citus seniorus biedrības organizētajiem pasākumiem, jo biedrības durvis Gulbenē Vidus ielā – 7 katra mēneša otrajā otrdienā ir atvērtas ikvienam interesentam, kuram tālāk ir tiesības izlemt – kļūt par biedru vai ņemt dalību pasākumos tāpat, klātesošie atzina biedrības veikumu šajā gadā par apmierinošu ( pat par labu un teicamu - no dažu debatējošo puses )  un  vienbalsīgi pilnvaroja jau strādājošo biedrības valdi Astrīdas Saveļjevas vadībā turpināt uzsākto un ieviest arī kaut ko jaunu. Starp citu, arī visos jau esošajos biedrības organizētajos pasākumos ir piedalījušies arī pilsētas ( un ne tikai pilsētas ) seniori, kuri nav biedrības biedri. Arī šajā kopsapulcē vairāk kā sestā daļā no klātesošajiem bija seniori, bet nebija biedri, kas liecina, ka vēlējumam piesaistīt aktīvai rīcībai aizvien vairāk pensionārus ir reāls pamats.

Sanāksme tika slēgta, bet vēl diezgan ilgi pensionāri neatstāja atsaucīgā Gulbenes kultūras centra zāles, pie saldumu groziem un sulas glāzēm aktīvi turpinot apspriest uzsāktās diskusijas par nākotnē veicamajiem darbiem.

Gulbenes pilsētas pensionāru biedŗības valdes
priekšsēdētājas vietnieks Aivars Circens