Drukāt

Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes štābs piedāvā darbu Gulbenē, Zemessardzes 25. kājnieku bataljonā, darba aizsardzības vecākajam speciālistam.

Darba pienākumi:
• Uzturēt un pilnveidot darba aizsardzības organizatorisko struktūru un sistēmu ZS 2.Vidzemes brigādē;
• Veikt darba vides risku un mērījumu vērtēšanu, dokumentu sagatavošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem. Iepazīstināt personālsastāvu ar darba vides riskiem darba vietā;
• Sagatavot darba aizsardzības noteikumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• Izstrādāt darba aizsardzības un darba vides iekšējās uzraudzības plānu. Vadīt to realizēšanu un kontrolēt darba vides risku samazināšanas plāna īstenošanu;
• Kontrolēt vienības civilo darbinieku obligātās veselības pārbaudes veikšanas kārtību;
• Pamatojoties uz darba vides risku izvērtējumu, identificēt paaugstinātas bīstamības darbus, noteikt uzraudzības pasākumus, apmācību un instruktāžu veikšanas regularitāti;
• Organizēt apmācības un instruktāžu personālsastāvam, kurš veic paaugstinātas bīstamības darbus;
• Uzturēt bīstamo iekārto reģistru, organizēt un piedalīties bīstamo iekārtu pārbaudēs, kā arī organizēt bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācību;
• Plānot un apsekot darba vietas, noformēt aktu par darba vietu apsekošanas rezultātiem;
• Kontrolēt konstatēto darba aizsardzības pārkāpumu novēršanu vienībās;
• Organizēt civilo darbinieku nelaimes gadījumu izmeklēšanu, piedalīties profesionālā dienesta karavīru nelaimes gadījumu izmeklēšanā;
• Izstrādāt un vadīt apmācības, instruktāžas par darba aizsardzības jautājumiem;
• Izstrādāt iekšējos normatīvos aktus attiecībā uz darba aizsardzību vienībā;
• Konsultēt darba aizsardzības jomā NBS reģionā esošo vienību par darba aizsardzību atbildīgos darbiniekus, organizēt viņu apmācību un instruktāžu;
• Sagatavot un regulāri iesniegt NBS Darba aizsardzības inženierim un ZS 2. Vidzemes brigādes komandierim atskaišu ziņojumus par darba aizsardzības sistēmas efektivitāti un pārskata periodā realizētajiem darba aizsardzības pasākumiem.°

Pamatprasības:
• Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība darba aizsardzībā ar kvalifikāciju „Darba aizsardzības vecākais speciālists”;
• Vismaz viena gada darba pieredze ar darba aizsardzību saistītos amatos. Vēlama darba pieredze valsts institūcijās darba aizsardzības speciālista amatā;
• 160h apliecību ugunsdrošībā uzskatīsim kā priekšrocību;
• Elektrodrošības grupu apliecību uzskatīsim kā priekšrocību;
• Zināšanas un prasme pielietot darba aizsardzības normatīvu prasības un drošas darba veikšanas prasības reālā darba vidē; pārzināt normatīvos aktus un to prasības darba aizsardzības un ugunsdrošības jomā; pieredze dokumentu sagatavošanā un noformēšanā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• Spēja organizēt un vadīt instruktāžas, apmācības struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem;
• Teicamas latviešu un vēlamas angļu valodas zināšanas;
• prasme plānot un organizēt darbu, spēja darboties komandā, bet vienlaicīgi arī spēja patstāvīgi veikt uzticētos uzdevumus.
• Ļoti labas prasmes darbā ar MS Office programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• Ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
• Analītiskā domāšana un rūpes par kārtību, precizitāti un kvalitāti;
• Spēja un motivācija pilnveidot savas zināšanas un iemaņas;
• Spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.

Piedāvājam:
• Interesantu, dinamisku un daudzveidīgu darbu;
• Labus darba apstākļus;
• Veselības apdrošināšanu;
• Bruto atalgojums, sākot no 745 eiro līdz 1093 eiro (atkarībā no izglītības un darba pieredzes);
• Par priekšrocību tiks izvirzīti kandidāti, kuri jau ir zemessargi vai ir gatavi iestāties Zemessardzē.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV ar norādi “Darba aizsardzības vecākais speciālists” iesūtīt uz e-pastu līdz 25.10.2019. Tālrunis informācijai par amata pienākumiem Personāla un administrēšanas daļā 29513019.

Atlases konkurss notiks divās kārtās. Pirmā kārta – Pretendentu izglītības un darba pieredzes izvērtēšana pēc iesniegtajiem dokumentiem. Otrā kārta – intervija, kuras laikā tiks novērtētas Pretendenta zināšanas un kompetences atbilstoši amatam noteiktajām prasībām.
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.