Gulbenes novada sociālais dienests informē, ka 2018.gada sešos mēnešos piešķirts un izmaksāts sociālās palīdzības pabalstos 176117,11 EUR, t.sk. testētie (izvērtējot materiālo situāciju) pabalsti 118711,11 EUR.

Sociālo palīdzību kopumā sešos mēnešos saņēmušas 595 ģimenes, kurās dzīvo 947 personas, t.sk.199 bērni, no tiem 8 bērni invalīdi.

Kopumā uz 30.06.2018. novadā ir 524 trūcīgas personas, no tām 93 bērni un 83 maznodrošinātas personas, t.sk. 10 bērni. Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai saņēmušas 179 ģimenes, kurās ir 236 personas, no tiem 21 bērni, 35581,59 EUR apjomā. Dzīvokļa pabalsts (komunālo maksājumu segšanai, kurināmā iegādei u.c.) piešķirts un izmaksāts 429 ģimenēm (724 personām, tai skaitā 162 bērniem) 70544,07 EUR apjomā. Pabalsts veselības aprūpei piešķirts un izmaksāts 230 ģimenēm (264 personām, tai skaitā 22 bērniem) 11550,90 EUR apjomā. Citi pabalsti izmaksāti 58440.55 EUR apjomā. Bez tam, 139 jubilāriem (personām nozīmīgās dzīves jubilejās (80,85,90,95 100 un vairāk gadu vecumā))- izmaksāti 3260 EUR, pabalsts jaundzimušajiem izmaksāts 83 personām- 12450 EUR.

Septiņpadsmit audžuģimenēm, kurās ievietots 31 Gulbenes novada bērns, šā gada sešos mēnešos izmaksāti pabalsti 48028,17 EUR apmērā. Savukārt 21 bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ikmēneša pabalsts piešķirt un izmaksāts 6820,30 EUR apjomā, bez tam pilngadību sasniegušiem bērniem bāreņiem patstāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksāts pabalsts 640,30 EUR apjomā.

Atgādinām, ka sociālais dienests piešķir un izmaksā šādus pabalstus:

 • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai – 53.00 €;
 • Dzīvokļa pabalsts trūcīgajiem – 40 % no valstī noteiktās minimālās darba algas (2018.g.-172 €); maznodrošinātām personām- 20 % no min. algas (2018.g.- 86 €)
 • Pabalsts krīzes situācijā - līdz vienas minimālās mēnešalgas apmēram (2018.g.-430 €).
 • Pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanās periodā- 3,00 € dienā;
 • Apbedīšanas pabalsts - līdz 80 % no minimālās mēnešalgas- 2018.gadā-344 € (ja nav tiesību saņemt citu apbedīšanas pabalstu un ir trūcīga persona);
 • Ikmēneša pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja turpina mācīties - 64,03 EUR;
 • Pabalsts audžuģimenei- 65 % no minimālās mēnešalgas (2018.g.-279,50 €) mēnesī, kā arī vienreizējs pabalsts 284,57 € mīkstā inventāra iegādei;
 • Vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta iegūšanai (ar nosacījumu, ka ir trūcīgas personas statuss un nav ienākumu);
 • Pabalsts atsevišķas situācijas risināšanai līdz 40 % no minimālās mēnešalgas;
 • Dzīvokļa pabalsts bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības, iesniedzot izdevumus pierādošus dokumentus, vasaras periodā līdz 30 EUR, apkures sezonā līdz 60 EUR mēnesī;
 • Pabalsts bērna sagatavošanai skolai – 30,00 € (trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērniem, pabalsts tiek izmaksāts dāvanu kartes veidā);
 • Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu – 150,00 €.
 • Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu segšanai- (ienākumi uz vienu ģimenes locekli līdz 60 % no minimālās mēnešalgas (2018.gadā, tas ir 252,00 EUR)), pabalstu tiesīgs pieprasīt pensionārs vai invalīds; ģimene, kurā audzina 3 un vairāk nepilngadīgus bērnus, kā arī trūcīgas personas:
  • Ārstēšanās stacionārā (ieskaitot operācijas) izdevumu segšanai - līdz 85 € gadā vienai personai;
  • Recepšu medikamentu iegādei, kuri nav iekļauti valsts kompensējamo medikamentu sarakstā, saskaņā ar ārsta izrakstītu recepti - līdz 35,00 € vienai personai gadā
  • Ārstniecisko lēcu vai optisko briļļu iegādei bērnam - līdz 30,00 € vienai personai gadā, saskaņā ar medicīnas speciālista izrakstītu recepti.
 • Piešķirtas brīvpusdienas visiem Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu skolēniem no 5.-9.kl; (no 1.kl.-4.kl. sedz valsts); ģimenēm ar 3 un vairāk bērniem un trūcīgu ģimeņu vidusskolēniem un profesionālās ievirzes skolu audzēkņiem atbalsts ēdināšanai līdz 1,57 EUR dienā.
 • Daudzbērnu ģimenēm, kurās ir trīs vai vairāk obligātā izglītības vecuma bērni, kuri apmeklē kādu no Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādēm un /vai vispārējās izglītības iestādi, ēdināšanas maksas samazinājums 50 % mēnesī par katru bērnu; bērniem invalīdiem bez maksas.
 • Materiālā palīdzība jubilāriem (80, 85, 90, 95, 100 un vairāk gados), černobiliešiem, politiski represētajām personām.

62 personām Gulbenes novadā piešķirts pakalpojums “Aprūpe mājās”, kuru nodrošina biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”. Pirmajā pusgadā par pakalpojumu samaksāti 36617,75 EUR.

Šobrīd sociālajā dienestā darbu ar klientiem nodrošina 14 sociālie darbinieki, no tiem 4 Gulbenes pilsētā (divi no viņiem strādā tieši ar ģimenēm ar bērniem), 3 sociālās palīdzības organizatori, viens sociālais rehabilitētājs, psihologs, sabiedrības veselības speciālists, kā arī sociālās palīdzības nodaļas vadītājs un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītājs.

Lai nodrošinātu ģimeņu ar bērniem funkcionēšanu un sniegtu psihosociālu atbalstu, sociālais dienests nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas, izglītojošas nodarbības “Bērnu emocionālā audzināšana” (ģimenēm, kurās ir bērni līdz 7 gadu vecumam), “Ceļvedis audzinot pusaudzi”(ģimenēm, kurās audzina pusaudzi). Tiek nodrošinātas rehabilitētāja konsultācijas, psihologa konsultācijas un sabiedrības veselības speciālista konsultācijas- šis speciālists nodrošina izglītojošas lekcijas gan bērniem izglītības iestādēs, gan pieaugušām personām, gan arī vada “Jauno vecāku skoliņu”.