Šā gada 8.oktobrī spēkā stājās jaunie saistoši noteikumi par sociālo palīdzību. Būtiskākās izmaiņas skar pabalstu veselības aprūpei. Jaunie saistošie noteikumi nosaka, ka pabalstu medikamentu iegādes izdevumu segšanai un ārstēšanās izdevumu segšanai var piešķirt trūcīgām un maznodrošinātām personām. Pabalstam medikamentu iegādes izdevumu segšanai nepieciešams iesniegt ārsta izrakstītas recepšu kopijas. Pabalsta apmērs vienai personai medikamentu iegādes izdevumu segšanai līdz 50 EUR gadā, ārstēšanās izdevumu segšanai - līdz 100 EUR gadā, optisko briļļu iegādei bērnam līdz 50 EUR gadā. Vairs nav spēkā saistošie noteikumi pabalsta piešķiršanai personu apliecinoša dokumenta iegūšanai un  ar tuberkulozi slimojošām personām. Toties ir jauns pabalsta veids sociālās funkcionēšanas un neatkarīgas dzīves nodrošināšanai līdz 20 % no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas gadā, pamatojoties uz personas individuālā rehabilitācijas plāna mērķiem, kā arī veicot personas sociālās situācijas izvērtēšanu.

Būtiskas izmaiņas skārušas mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas kārtību. Personām, kuras vēlas pretendēt uz mājokļa pabalstu, nepieciešams veikt materiālās situācijas izvērtēšanu. Mājokļa pabalsts var ietvert vairākas pozīcijas- par īri, par apsaimniekošanu, par gāzi, par apkuri, kurināmā iegādei, par telekomunikācijām, par nekustamā īpašuma nodokli, par elektroenerģiju, par atkritumiem. Katram no nosauktajiem mērķiem ir noteikts normatīvs. Mājokļa pabalsta aprēķināšanai ir noteikta formula. Iedzīvotājiem, ja vēlas noskaidrot, vai viņi var pretendēt uz mājokļa pabalstu, jāveic materiālās situācijas novērtēšana, tas nozīmē, ka bez ienākumus apliecinošiem dokumentiem, sociālajā dienestā jāiesniedz arī rēķini par mājokļa izdevumiem. Sociālie darbinieki novērtēs, aprēķinās un paskaidros, vai konkrētā persona var pretendēt uz mājokļa pabalstu. Jāpiebilst, ka sociālā palīdzība kopumā paredzēta zemu ienākumu mājsaimniecībām.

Ievērojot valstī  izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību, noteikts, ka mājsaimniecībām, kurām trūcīgas vai maznodrošinātas personas/mājsaimniecības statuss beidzas 31.oktobrī, statuss var tikt automātiski pagarināts līdz 2022.gada 28.februārim. To var pagarināt, pamatojoties uz iepriekšējā iesnieguma un materiālās situācijas izvērtējuma pamata.

Personas iesniegumus un pierādošos dokumentus sociālās palīdzības saņemšanai ārkārtas situācijas laikā var iesniegt klātienē, iepriekš telefoniski vienojoties ar sociālo darbinieku, e-pastā, ievietot kastītē pie sociālā dienesta (pagastu pārvaldēs norādītajās kastītēs) vai portālā www.latvija.lv.

Sociālo darbinieku kontakti atrodami Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā: https://www.gulbene.lv/lv/soc-atb/322-dienests

Gulbenes novada Sociālā dienests