Vidzemes plānošanas reģions 2016. gada aprīlī noslēdzis darbu pie investīciju piesaistes materiālu izstrādes koordinēšanas Vidzemes reģiona pašvaldībām.

Gulbenes novadam ir izstrādāts tirgus izpētes materiāls par perspektīvās industriālās zonas attīstību Gulbenē, Nākotnes ielā 11, kas atrodas pilsētas DA daļā kvartālā starp Blaumaņa, Nākotnes, Litenes ielu un Lauku ielu.

Nākotnes ielas 11, Gulbenē,
attīstības mērķis
ir veicināt uzņēmējdarbības attīstību un jaunu darba vietu radīšanu ražošanas un/vai pakalpojumu nozarēs Gulbenes novadā.

Karte

 

Vispārīga informācija par teritoriju Nākotnes ielā 11, Gulbenē

  • Nekustamais īpašums Nākotnes ielā 11, Gulbenē, ar kadastra apzīmējumu 50010040210 sastāv no zemes gabala 7,6869 ha platībā, kas pieder Gulbenes novada pašvaldībai.
  • Daļa no zemes gabala 0,5068 ha platībā (kadastra apzīmējums 500100402108001) ir iznomāta biedrībai „Gulbenes Velo fans” BMX riteņbraukšanas trases izveidei. Iznomātā zemes vienība ir kadastrāli uzmērīta un reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS). Nomas līgums ir spēkā līdz 2024.gadam. Atlikusī platība: 7,1801 ha.
  • Saskaņā ar spēkā esošo Gulbenes pilsētas teritorijas plānojumu 2010-2022.gadam teritorija, kurā atrodas investīciju objekts, paredzēta ražošanas un komercapbūves vajadzībām.

 

Iespējamie teritorijas attīstības virzieni

Analizējot esošo situāciju sociālekonomiskajā sfērā, pētījuma autori ir ieteikuši trīs potenciālos objekta Nākotnes ielā 11, Gulbenē, attīstības virzienus, iespējamās uzņēmumu darbības nozares, kā arī nišas produktus vai pakalpojumus, kas attīstāmi minētajā teritorijā.

Maza un vidēja mēroga ražošana, kas rada augstas pievienotās vērtības produkciju:

-              Kokapstrāde: mēbeļu detaļu un sagatavju, dizaina mēbeļu, rotaļlietu u.c. produkcijas ražošana (ievērojot nosacījumu – neradīt troksni un piesārņojumu);

-              Tekstilizstrādājumi: audumu, dzijas, apģērbu detaļu, specifisku nišas produktu izgatavošana, viedie materiāli (ievērojot nosacījumu – neizmantot ķīmiskās vielas);

-              Pārtikas ražošana: lauksaimniecības (t.sk. bioloģiskās) produktu pārstrāde, funkcionālās pārtikas un sporta uztura, dzīvnieku barības ražošana (ievērojot nosacījumu – neradīt smakas);

-              Nelielā ražošana un amatniecība: dažādas jomas, balstoties uz vietējo amatnieku un mājražotāju potenciālu un savstarpējām sinerģijām starp ražotājiem, amatniekiem un dizaineriem (piemēram, kokapstrādes un tekstila ražošanas atgriezumu izmantošana);

-              „Otrās dzīves ražošana”: mēbeļu restaurācija, tekstila izstrādājumu izgatavošana no ražošanas pārpalikumiem (segas, paklāji), biomasas pārstrāde – kokapstrādes un mežizstrādes atkritumu, sadzīves atkritumu, organisko atkritumu pārstrāde un atkārtota izmantošana jaunu produktu ražošanai vai enerģijas ieguvei (ievērojot nosacījumu – neradīt smakas un piesārņojumu).

Cikls – augu un dārzeņu audzēšana, apstrāde un tirdzniecība:

-              Investīciju objekts ir piemērota vieta siltumnīcu kompleksa izbūvei, kurā cauru gadu audzēt zaļos lapu salātus, garšaugus, dārzeņus, ziedus un augu stādus. Siltumapgādi var nodrošināt blakus esošā katlu māja.

-              Attīstības virziens ietver pilnu ciklu – no stādu izaudzēšanas līdz gatavās produkcijas novākšanai, apstrādei, iepakošanai un transportēšanai uz piegādes punktiem. Papildus objektā attīstāma tirdzniecība – gan siltumnīcās izaudzētās un sagatavotās produkcijas pārdošana, gan vietējo zemnieku un pārtikas ražotāju (t.sk. mājražotāju) pārtikas produktu tirdzniecības vieta (paviljons, tirgus laukums u.tml.).

-              Ieteicama tūrisma un izglītojošā piedāvājuma attīstība – sadarbība ar izglītības iestādēm, rīkojot ekskursijas uz siltumnīcām, kur skolēni iepazīst auga audzēšanas ciklu un svaigu zaļumu un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību.

Daudzfunkcionāls atpūtas un tirdzniecības pakalpojumu centrs:

-              Ņemot vērā ierobežoto atpūtas, izklaides un tirdzniecības pakalpojumu piedāvājumu Gulbenes novadā un apkārtnē, kā viena no perspektīvajām uzņēmējdarbības jomām ir daudzfukncionāla atpūtas un tirdzniecības kompleksa izveide, kas orientēts uz daudzveidīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām dažādām mērķa grupām – ģimenēm ar bērniem, jauniešiem, senioriem.

-              Potenciālais piedāvājums – sporta un aktīvās atpūtas iespējas (peldbaseins, trenažieri, sporta / deju zāle, tenisa korti, boulings, peintbols u.c.), izklaides iespējas (kinoteātris (ar 4D), mūzikas klubs, atrakciju parks, ūdens atrakcijas), kafejnīca, tirdzniecības zāle.

-              Papildus apmeklētāju piesaistei gan no Latvijas, gan ārvalstīm, centrā jāattīsta tūrisma piedāvājums, veidojot to kā tūristu piesaistes objektu ar plašu aktivitāšu piedāvājumu un novada tūrisma piedāvājumu papildinošu informatīvi izklaidējošu programmu (piemēram, virtuālā tūre Alūksnes-Gulbenes bānītī).

Analizējot iespējamos attīstības virzienus, kā visperspektīvākā uzņēmējdarbības joma investīciju objektā ir atzīta augu un dārzeņu audzēšanas un apstrādes kompleksa izveidošana, ietverot pilna cikla procesu no audzēšanas līdz tirdzniecībai un tūrisma piedāvājumam. Labs attīstības potenciāls ir arī maza un vidēja mēroga ražošanas attīstībai, tomēr ir atšķirīgs vērtējums starp dažādām ražošanas nozarēm, ko visvairāk ietekmē darba spēka pieejamība un apmācības iespējas, kā arī nozares loma tautsaimniecībā. Visperspektīvākā ražošanas joma Gulbenes novadā ir kokapstrāde, kam seko pārtikas ražošana. Atpūtas un izklaides industrijas attīstība objektā vērtējama kā perspektīva, tomēr liela nozīme šāda veida uzņēmējdarbības ienesīguma nodrošināšanā ir apmeklētāju piesaistei, kas jānodrošina, veidojot mērķtiecīgu tūristu piesaisti novadam kopumā.

 

Priekšrocības un atvieglojumi uzņēmējdarbības veicināšanai

Esošās un perspektīvās priekšrocības un atvieglojumi, ko pašvaldība var piedāvāt, lai veicinātu uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un investoru piesaisti objektam Nākotnes ielā 11.

1.            Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs zemes gabalam Nākotnes ielā 11 paredzams 1,5% apmērā no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības , kas atbilstoši kadastrālajai vērtībai 2016.gada sākumā veido ~160 EUR/ha gadā.

2.            Zemes un telpu nomas maksas noteikšana un atlaides – pašvaldība var piedāvāt pazeminātu zemes nomas maksu (par zemes gabalu – orientējoši 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības), zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām, kā arī atlaides telpu nomai .

3.            Atbalsta un pakalpojumu pieejamība uzņēmējiem – Gulbenes novadā tiek piedāvāts atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai (jauno uzņēmēju programma, grantu finansējums), kā arī pakalpojumu un informācijas pieejamība, ko nodrošina novada pašvaldības speciālisti. Informācija un aktualitātes uzņēmējiem atrodamas novada mājas lapas sadaļā „Ziņas - Darbs. Uzņēmējdarbība”.

4.            Speciālistu atbalstu un konsultācijas no 2016.gada marta nodrošinās uzņēmējdarbības (komercdarbības) speciālists, kas atbildēs arī par jaunizveidotā biznesa inkubatora pakalpojumu nodrošināšanu.

5.            Biznesa inkubatora izveide - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) projekta “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” ietvaros Gulbenē plāno atvērt biznesa inkubatoru, kas nodrošinās atbalstu uzņēmējdarbības uzsācējiem un uzņēmējiem par uzņēmējdarbības uzsākšanu, pārdošanu un mārketingu, sadarbības partneru piesaisti, eksporta veicināšanu u.c. tēmām.

 

 

Investīciju objekta profils 2020-2030

att01 kart a01

prof01

Informācija sagatavota pēc SIA "AC Konsultācijas" pētījuma “Gulbenes novada investīciju piesaistes materiālu izstrāde (tirgus izpēte)” (iepirkuma ID Nr. VPR 2015/17/NFI)