Vasaras periodā tiek organizēti brīvdabas pasākumi un aktuālāka kļūst arī ielu tirdzniecība, tādējādi Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kases aparātu lietošanu, saņemtā samaksa par ieeju šajos pasākumos, kā arī saņemtā samaksa par precēm ielu tirdzniecībā ir reģistrējama, izmantojot kases aparātus.

Vasaras laikā visā Latvijā notiek dažādi brīvdabas pasākumi – pilsētu svētki, koncerti, festivāli, gadatirgi, sporta aktivitātes u.c., kuru laikā notiek izbraukuma tirdzniecība un tiek pārdotas biļetes. VID vērš uzņēmēju un iedzīvotāju uzmanību, ka arī minētajos pasākumos saņemtā samaksa par pakalpojumiem jāreģistrē kases aparātā, pretī izsniedzot čeku.

Brīvdabas pasākumi

Ieejas maksa brīvdabas pasākumos bez kases aparāta iekasējama tikai gadījumos, kad samaksa notiek skaidrā naudā un pretī tiek izsniegta VID reģistrēta un noteiktā kārtībā noformēta biļete. Ja tiek maksāts ar maksājuma karti, kases aparāts ir jālieto obligāti.

VID reģistrēta biļete var tik noformēta, nelietojot kases aparātu, saņemot maksu par ieeju šādos pasākumos:

   par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos;

   par ieejas maksu muzejos, vēsturiskos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos;

   par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos.

Vēršam uzmanību, ka normatīvie akti nepieļauj, saņemot samaksu par ieeju iepriekš minētajos pasākumos un objektos, izsniegt biļetes, kas nav reģistrētas VID. Šādā gadījumā saņemtās samaksas par ieeju pasākumā reģistrēšanai ir jālieto kases aparāts.

Kā reģistrēt biļetes VID

VID reģistrē grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus, iesniedzot pamatotu rakstisku iesniegumu. Reģistrējot biļešu numurus, iesniegumu iesniedz divos eksemplāros, norādot tajā rekvizītus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam[1].

Grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus iespējams reģistrēt arī elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Lai grāmatiņās brošētas biļetes vai biļešu numurus piereģistrētu elektroniski, nodokļu maksātājam VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāiesniedz tikai iesniegums. Grāmatiņās brošētu biļešu vai biļešu numuru elektronisku reģistrēšanu VID apstiprinās, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli.

Izsniedzamā VID reģistrētā biļete ir noformējama vienā eksemplārā un tā sastāv no divām daļām – noplēšamās daļas un biļetes pasakņa.

Izbraukuma tirdzniecība

Atsevišķos gadījumos saņemtās samaksas reģistrēšanai par brīvdabas pasākumos pārdotajām precēm, kā arī ielu tirdzniecībā kases aparātu var nelietot, darījumu apliecinot ar normatīvajos aktos minētā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc pieprasījuma:

   par pašu iegūtās vai ražotās produkcijas pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās;

   ar pievienotās vērtības nodokli neapliekamas personas – par iepirktu preču pārdošanu mazumtirdzniecībā ielu tirdzniecības vietās un šajās vietās sniegtajiem pakalpojumiem;

   par brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu) pārdošanu to apmeklējumu laikā.

Pārējos gadījumos kases aparāta lietošana saņemtās samaksas reģistrēšanai ir obligāta, īpaši tirgojoties ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem, turklāt šādā gadījumā ir jāievēro arī akcīzes preču aprites nosacījumi. Tirdzniecības vietā jānovieto arī speciālās atļaujas (licences) pirmā lapa (oriģināls vai komersanta apliecināta kopija) tā, lai patērētājiem tā būtu redzama. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības īpašu kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās nosaka vietējā pašvaldība.

Kases aparāts ir jāreģistrē

Lai varētu lietot kases aparātu brīvdabas pasākumā vai ielu tirdzniecībā, kases aparāts ir jāreģistrē VID normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā lietošanai ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības). Ja tirdzniecībai plānots izmantot kases aparātu, kas jau ir reģistrēts lietošanai pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), kases aparāta pārvietošanu uz izbraukuma tirdzniecības vietu un atpakaļ pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) drīkst veikt kases aparāta apkalpojošais dienests, kurš kases aparāta tehniskajā pasē izdara atzīmes par kases aparāta uzstādīšanas vietas maiņu.

Šajā gadījumā kases aparāta lietotājam rakstiski ir jāpaziņo VID, ka kases aparāts noteiktu periodu tiks lietots izbraukuma tirdzniecībā, kā arī jāpaziņo par kases aparāta uzstādīšanu atpakaļ tā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā).

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka normatīvie akti, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskās prasības, nenosaka atsevišķu rekvizītu norādīšanu kases čekā kases aparātam, kuru izmanto pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai kases aparātam, kuru izmanto ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

Pašvaldībām jāuzrauga normatīvo aktu prasību ievērošana

Tā kā organizēt publiskus pasākumus pašvaldības administratīvajā teritorijā drīkst personas, kuras ir saņēmušas atļauju atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajam, savukārt ielu tirdzniecība ir atļauta, ja tirdzniecības dalībnieks ir saņēmis pašvaldības atļauju atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” noteiktajam un tā atrodas tirdzniecības vietā, pašvaldībai kā atļaujas izsniedzējai ir pienākums uzraudzīt, lai tās administratīvajā teritorijā organizētajos pasākumos un ielu tirdzniecībā tiktu ievērotas normatīvo aktu prasības.

Ar informatīvajiem materiāliem, kas attiecas uz kases aparātu lietošanu, var iepazīties VID mājaslapas sadaļā “Nodokļi” – “Kases aparāti un kases sistēmas″ – “Tiesību akti″. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām nodokļu maksātājus zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski, izmantojot iespēju VID mājaslapā “Uzdot jautājumu VID”.

Informāciju iesūtīja L.Langrate,
Gulbenes novada pašvaldības aģentūra "Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs"