Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar uzņēmējiem un profesionālajām izglītības iestādēm īsteno projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos», ko finansiāli atbalsta Eiropas Savienības Sociālais fonds.
Projekta mērķis ir palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā. Pirmā projekta daļa ir darba vidē balstītu mācību īstenošana. Uzņēmēji, vienojoties ar Profesionālajām izglītības iestādēm (PII), var īstenot darba vidē balstītas mācības un saņemt būtisku finansiālu atbalstu. Otra projekta daļa ir prakses, kuras arī līdz šim ir īstenojuši uzņēmēji sadarbībā ar Profesionālajām izglītības iestādēm, taču tagad uzņēmējiem iespējams saņemt ESF finansējumu. Uzņēmējiem, kuri iesaistās projektā un īsteno mācību prakses, vairs nebūs jāaizpilda daudz dažādu dokumentu, kā tas bija iepriekšējos ES SF periodos, bet gan tikai mācību prakses beigās jāsagatavo rēķins, lai uzņēmums saņemtu finansiālu atbalstu.
Jolanta Vjakse, “Darba vidē balstītas mācības” (DVB) projekta vadītāja: “Noslēdzot iepriekšējo mācību gadu, secinām, ka aktivitāte no uzņēmumu un profesionālo mācību iestāžu puses, kā arī no jauniešiem ir bijusi lielāka, kā sākotnēji gaidījām. Šobrīd projektā iesaistījušies 1469 uzņēmumi, 39 izglītības iestādes un 4341 jaunieši. Arī šajā mācību gadā plānojam turpināt projekta īstenošanu!
Kas ir darba vidē balstītas mācības?
Tā ir uzņēmēja iesaiste profesionālās izglītības procesā, kurā uzņēmējs un skola kopīgi vienojas, kādu mācību programmu var īstenot uzņēmumā.

Kāpēc uzņēmumiem iesaistīties šajā projektā?
Jau vairāku desmitu gadu garumā dzirdam, ka uzņēmēji nav apmierināti ar profesionālo skolu audzēkņu/absolventu prasmēm. Līdz ar to LDDK ir apkopojuši vairāku nozaru viedokļus, kā uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti – uzņēmēji tiek iesaistīti programmu izstrādē, piedalās eksāmenu norisē un vērtēšanā. Nākamais loģiskais solis ir darba devēju dalība mācību procesā savos uzņēmumos, mācot audzēkņiem tās profesiju prasmes, kuras nepieciešamas ātri mainīgajā ekonomikā.”

Uzņēmējs, īstenojot darba vidē balstītas mācības, var saņemt kompensāciju par darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz 225 euro mēnesī par vienu audzēkni un finansējumu individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei un citiem izdevumiem, kas saistīti ar audzēkņa darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumiem uzņēmumā.

Vidzemes reģiona projekta koordinatore Elīna Vējiņa: “Projekts ir lieliska iespēja uzņēmumam izaudzināt topošos darbiniekus. Pirmo reizi tiek nodrošināta iespēja, ka par šo darbu ar audzēkņiem uzņēmums saņem arī finansējumu. Svarīgi, ka gan ierasto mācību un kvalifikācijas prakšu, gan darba vidē balstītu mācību gadījumā no projekta līdzekļiem iespējams iegādāties audzēknim nepieciešamos individuālās aizsardzības līdzekļus, apmaksāt audzēkņa apdrošināšanu, kā arī, ja nepieciešams, apmaksāt obligāto veselības pārbaudi, medicīnas grāmatiņu un vakcināciju. Būtiski, ka projekts nodrošina arī audzēkņa mobilitāti – tiek segti ceļa izdevumi, lai audzēknis nokļūtu prakses vai darba vidē balstītu mācību vietā, kā arī segti dienesta viesnīcu izdevumi.”
Uzņēmējs, īstenojot prakses, var saņemt kompensāciju par darbu ar profesionālās skolas audzēkni līdz 120 euro par vienu praksi vienam audzēknim un finansējumu individuālo aizsardzības līdzekļu iegādei un citiem izdevumiem, kas saistīti ar audzēkņa darba aizsardzības nodrošināšanas izdevumiem.
Vidzemes reģiona projekta koordinatore Elīna Vējiņa: Vidzemes reģionā mācību praksēs projekta ietvaros ir iesaistījušies vairāk kā 800 audzēkņi, un sadarbības līgumus par dalību projektā ir noslēguši vairāk kā 400 uzņēmumi. Aizvien grūtāk ir atrasts labus darbiniekus, līdz ar to daudzi uzņēmumi ir ieinteresēti piesaistīt praktikantus ar mērķi izaudzināt jaunos darbiniekus. Ieguvēji no projekta ir gan audzēkņi, iegūstot pirmo svarīgāko darba pieredzi, gan uzņēmēji, jo ir iespēja izaudzināt sev speciālistus, gan mācību iestādes – esot uzņēmumā, audzēkņiem iespējams vairāk novērtē izglītības lomu, izvēlēto profesiju un attieksmi pret mācībām. Projektā iesaistās arī pašvaldības, to skaitā arī Gulbenes novada dome, kuras topošajiem speciālistiem piedāvā iespēju izmēģināt savas spējas un prasmes reālajā darba vidē.

SIA "A.S.I.M" (Vecgulbenes muiža) valdes priekšsēdētāja Ilga Romānova: SIA „A.S.I.M.” kā partneris ir piedalījies dažādās ES un Valsts projektu aktivitātēs, kas palīdz uzņēmējiem radīt kvalitatīvu biznesa tā, lai potenciālie klienti un biznesa partneri var rēķināties ar augstu kvalitāti un profesionāliem ētikas standartiem. Un, lai to panāktu, ļoti būtiska ir gan esošo, gan potenciālo darbinieku, kas strādās viesmīlības un ēdināšanas servisā, kvalifikācija. Tieši darbinieki, viņu attieksme un apmierinātība ir vislabākā kvalitātes zīme un reklāma pašam uzņēmumam un viesiem.
Dalība LDDK projektā sniedz iespēju ne tikai Profesionālo skolu audzēkņiem vairāk iepazīties un iziet praksi savā nākotnes profesijā, bet arī uzņēmumam vairāk uzmanības pievērst jauno darbinieku ievirzei un apmācībai, arī kopējās noskaņas uzlabošanai, ko, nenoliedzami, ienes jaunieši. Atbalsts darba aizsardzības nodrošināšanai uzņēmumā, pedagoģiskās kvalifikācijas paaugstināšana prakses vadītājam ir būtisks pamats veiksmīgai audzēkņu darba prasmju attīstīšanai reālā darba vidē.
Projekta gaitā izveidojās teicama profesionāla sadarbība un lieliska pieredze ar LDDK, Ogres Valsts tehnikumu, Smiltenes tehnikumu un Valmieras tehnikuma Rankas teritoriālās struktūrvienību un audzēkņiem - visām iesaistītajām pusēm.
Paldies par pieredzi un ceram uz projekta turpinājumu!

Logo uznemej

Par iespējām piedalīties projektā

Vidzemes uzņēmējus aicinām sazināties ar:
LDDK Vidzemes reģiona koordinatori Elīnu Vējiņu,
tālr. 20279914, e-pasts