soc uznemSociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi. Sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.

2018.gada 1.aprīlī stājās spēkā Sociālā uzņēmuma likums, kas nodrošina iespēju darboties un attīstīties sociālās uzņēmējdarbības jomā. Līdz šim plašāk pazīstamie potenciālie sociālie uzņēmumi ir biedrības un nodibinājumi.

Latvijā sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana, un izpildot likumā noteiktos kritērijus un nosacījumus, ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu.

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt: (1) jau esoši SIA, kas pielāgojuši savu darbību likuma nosacījumiem, (2) jaundibināti SIA, kas dibināti tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par sociālajiem uzņēmumiem.

Sociālās uzņēmējdarbības pamatprincipi:

  • Biznesa mērķis ir nevis maksimāli nopelnīt, bet novērst/risināt nabadzību vai kādu citu sociālu problēmu.
  • Finansiāla un ekonomiska ilgtspēja.
  • Investori saņem atpakaļ tikai savu ieguldījumu, bez procentiem.
  • Kad investīcijas ir atmaksātas, uzņēmuma peļņa tiek izmantota tālākai attīstībai un sociālās problēmas risināšanai.
  • Atbildīga attieksme pret vidi.
  • Darbaspēks saņem darba tirgum atbilstošu atalgojumu un labākus darba apstākļus.
  • Darba tirgū var tikt integrētas dažādas sociālās grupas, piemēra, bijušie ieslodzītie, seniori, cilvēki ar invaliditāti u.c.

Līdz 2022.gadam nozīmīgākais atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai ir Labklājības Ministrijas (LM) un ALTUM atbalsta pasākums, kura ietvaros ir iespēja iegūt finansiālu grantu ilgtspējīgas sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Pasākumā pieejamais finansējums ir no 5 līdz 200 tūkstošiem eiro un ir atkarīgs no uzņēmuma pieredzes un līdzšinējā apgrozījuma. Plašāka informācija LM mājaslapā: http://www.lm.gov.lv/lv/index.php?option=com_content&view=article&id=82263

Papildus tai sociālie uzņēmumi var izmantot arī citus valsts atbalsta instrumentus, piemēram, pašvaldības grantu, LIAA biznesa inkubatora, akseleratoru u.c. piedāvātās iespējas.

Gulbenes novada pašvaldība ir iesaistījusies sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklā, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju saņemt konsultācijas un ieteikumus ideju attīstībai sociālās uzņēmējdarbības jomā. Interesentus aicinām sazināties ar Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāju Lienu Kazāku: tālr. 64474920, e-pasts: . Plašāka informācija www.socialauznemejdarbiba.lv.

SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA info grafiak

Liena Kazāka,
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja