Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projekta “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” ietvaros piedāvā divus jaunus atbalsta pasākumus darba ņēmēju konkurētspējas paaugstināšanai pārrobežu darba tirgū, pilnveidojot viņu profesionālās zināšanas un komunikācijas prasmes. Latvijas darba devēji, kuru uzņēmumos strādā darbinieki no Igaunijas, un Igaunijas darba ņēmēji, kuri strādā pie Latvijas darba devējiem, aicināti pieteikties latviešu valodas mācībām un mentoringa* atbalstam! Šajos pasākumos tiek plānots iesaistīt divdesmit piecus Igaunijas iedzīvotājus, kuri šķērso robežu, lai strādātu pie Latvijas darba devējiem.

Ņemot vērā katra pasākuma dalībnieka individuālās vajadzības un latviešu valodas zināšanu līmeni, Latvijā strādājošajiem Igaunijas iedzīvotājiem tiks piedāvātas individuālās vai grupu nodarbības latviešu valodas apguvei, mācību ilgums - līdz 100 akadēmiskām stundām. Papildus latviešu valodas mācībām darba ņēmēji no Igaunijas, izmantojot neformālo pieeju un sadarbojoties ar saviem darba kolēģiem Latvijā, varēs saņemt mentoringa atbalstu, lai nostiprinātu savas pozīcijas Latvijas darba tirgū. Mentorēšana ilgs 4 mēnešus. Darbinieks no Latvijas, kurš iesaistīsies sava Igaunijas kolēģa mentorēšanā, varēs saņemt atalgojumu kopumā līdz 720 eiro apmērā (180 eiro mēnesī par viena darbinieka mentorēšanu).

Lai pieteiktu dalību projekta pasākumos, aicinām darba devējus un darba ņēmējus sazināties ar NVA Valmieras filiāles vadītāju Agru Spurdziņu, e-pasts: , tālrunis: +371 64224241. Savukārt Latvijas darba ņēmēji, kuri strādā Igaunijas uzņēmumos, var pieteikties igauņu valodas mācībām, sazinoties ar Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonda pārstāvi Moniku Toiger, , tālrunis: + 372 614 2849 vai Merike Metsavas, , tālrunis +372 766 6255.

Sadarbības programmas INTERREG V-A – Igaunija – Latvija projektu “Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana” NVA, Igaunijas Bezdarba apdrošināšanas fonds, Valkas novada pašvaldība un Valgas pilsētas valde īsteno kopš 2017. gada 1. augusta. Projekta mērķis - veicināt pārrobežu nodarbinātību un stiprināt darba devēju un darba meklētāju pārliecību atrast darbiniekus un piemērotas darba vietas.

* Mentorings ir attiecības, kas veidotas, lai nodotu specifiskas zināšanas un dzīves gudrības no vienas personas otrai.