Paizņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis" rekonstrukcijas būvuzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/23/ERAF.

Instrukcija

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” rekonstrukcijas būvuzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/23/ERAF. Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „BaltLine Globe”, reģ. Nr. 40003780856, ar līgumcenu bez PVN Ls 2500,00 (divi tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi).

Lēmums