Līdz ar vasarīgā laika iestāšanos būtiskas izmaiņas redzamas Rankas kultūrvēsturiskā centra apkartē, jo noslēgumam tuvojas saieta laukuma izveide Rankas pagastā. Līdz šim paveikti apjomīgākie būvniecības darbi, kā arī veikta teritorijas labiekārtošana – izveidota pavarda vieta, ierīkots apgaismojums, uzbūvēta lapene, uzstādīts kamīns un soliņi, iestādīti dekoratīvie krūmi un skuju koki.

Pavisam drīz saieta laukumu varēs izmantot dažādu pasākumu organizēšanai, gadskārtu svētku atzīmēšanai, dzimtu saietu organizēšanai, sporta aktivitātēm, kā arī ikdienas brīvā laika pavadīšanai. Atpūtas vietu varēs izmantot kultūrvēsturiskā mantojuma centra apmeklētāji, tūristi, Gaujasrēveļu bibliotēkas apmeklētāji, jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” apmeklētāji. Izveidotā vieta būs brīvi pieejama arī sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām – nodrošināta ērta pārvietošanās personām ar kustību traucējumiem, vecāka gada gājuma cilvēkiem nodrošināta lapene un soliņi teritorijā. Ģimenēm būs iespēja pavadīt aktīvi laiku kopā, izmantojot sporta laukumu, ugunskura vietu un lapeni piknikam.

saiet lo

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 19512,91 EUR, no tām 90% jeb 17561,61 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,30 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja