Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātā konkursā „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Gulbenes novada piecu ielu/ceļu posmu pārbūvei”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/25/ERAF.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 01.06.2018. plkst.10.00.

Nolikums_ar_pielikumiem

1_pielikums_Projektesanas_uzdevumi