Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums

Apstiprināts 2013. gada 25. aprīļa Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.5, 57.§)

 

Izdoti saskaņā ar 2001.gada 28.augusta Ministru Kabineta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 10.punktu

Vispārīgie jautājumi

1.         Šis nolikums nosaka Gulbenes novada interešu izglītībai piešķirtās valsts mērķdotācijas sadales un Gulbenes novadā realizēto interešu izglītības programmu apstiprināšanas un finansēšanas kārtību.

2.         Gulbenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisiju (turpmāk - komisija) apstiprina Gulbenes novada dome.

3.         Uz valsts mērķdotāciju interešu izglītības programmu īstenošanai var pretendēt:

3.1.      Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādes;

3.2.      juridiskās un privātās personas likuma noteiktajā kārtībā.

4. Programmu īstenotāji:

     4.1. katru gadu līdz 1.jūnijam iesniedz komisijai pieteikumu (-us) (pielikums Nr.1) šī nolikuma 5.1.1.punktā minēto interešu izglītības programmas (-u) īstenošanai un pārskatu (pielikums Nr.2) par programmu īstenošanu konkrētajā mācību gadā.

4.2. katru gadu līdz 20.augustam iesniedz komisijai programmu (-as) nākamajam mācību gadam, nodrošinot programmas izstrādes nosacījumus (pielikums Nr.3) un atbilstoši komisijas provizoriski noteiktajam apmaksājamo stundu (likmju) apjomam.

5. Komisija:

5.1. Līdz katra gada 15.jūnijam nosaka:

     5.1.1. apmaksājamo stundu (likmju) skaitu tautisko deju, koru, folkloras kopu programmām;

       5.1.2. provizorisku apmaksājamo stundu (likmju) skaitu programmām, par kuru sadali lemj izglītības iestāde vai interešu izglītības programmas īstenotājs.

5.2. Apmaksājamo stundu (likmju) skaitu nosaka atbilstoši Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas (turpmāk – nodaļa) izstrādātiem un Gulbenes novada domes izpilddirektora apstiprinātiem kritērijiem.

5.3. Informē programmu iesniedzējus par piešķirto finansējumu.

5.4. Pieņem lēmumu par valsts mērķdotācijas sadali programmām nākošajam mācību gadam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Izglītības un zinātnes ministrija par interešu izglītībai piešķirtās valsts mērķdotācijas apjomu.

5.5. Piešķir finansējumu (līdz vienai likmei) interešu izglītības metodiskā darba un citu interešu izglītību koordinējošo pasākumu nodrošināšanai.

5.6.Veido rezerves fondu (vasaras nometnēm, pedagogu papildus darba samaksai un neparedzētiem gadījumiem).

5.7. Izskata iesniegumus par Gulbenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales jautājumiem un izmaiņām programmu īstenošanā.

5.8. Ne retāk kā reizi gadā izvērtē programmu īstenošanas kvalitāti un atbilstību apstiprinātai programmai.

Komisijas sastāvs un darba organizācija

6. Komisija sastāv no 5 (pieciem) locekļiem: Gulbenes novada domes deputātiem, nodaļas darbiniekiem, Finanšu un ekonomikas nodaļas darbiniekiem, neatkarīgiem ekspertiem.

7. Komisijas priekšsēdētājs ir : Gulbenes novada domes deputāts.

8. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks ir nodaļas vadītājs.

9. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs, vai viņa prombūtnes laikā, komisijas priekšsēdētāja vietnieks, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību.

10. Komisijas sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā uz komisijas sēdi var uzaicināt ar interešu izglītības īstenošanu saistītas personas.

11. Sēžu protokolēšanu, lēmumu noformēšanu un nosūtīšanu iesniedzējam nodrošina nodaļas lietvedības sekretārs.

12. Komisija ir tiesīga izskatīt jautājumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no tās sastāva.

13. Ja uz komisijas sēdi nav ieradušies vairāk nekā puse komisijas locekļu, priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komisijas sēdi 14 dienu laikā.

14. Lēmumus sēdē pieņem, atklāti balsojot, ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

15. Komisijas sēdes protokolu paraksta komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

16. Komisijas loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja šis lēmums skar komisijas locekļa personiskās, laulātā un lejupējo radinieku, bet, ja lejupējo nav, tad tuvākās pakāpes augšupējo radinieku intereses, kuru likumiskais pārstāvis viņš ir. Nepiedalīšanos lēmuma pieņemšanā un balsošanā atzīmē protokolā.

17. Komisijas protokoli un tiem pievienotie dokumenti glabājas nodaļā.

Komisijas locekļu tiesības un pienākumi

18. Komisijas locekļiem, pildot pienākumus, ir tiesības:

18.1. iepazīties            ar         visiem  iesniegtajiem,  dokumentiem  lēmuma            pieņemšanai     un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no iesniedzēja papildus informāciju;

18.2. rakstiski iesniegt komisijas priekšsēdētājam izskatīšanai komisijas sēdē jautājumus par komisijas darbību. Priekšsēdētāja pienākums ir informēt visus komisijas locekļus par iesniegto jautājumu un noteikt tā izskatīšanas tālāko virzību;

18.3. rakstiski iesniegt sava izskatāmā jautājuma izklāstu, ja nepiekrīt ierakstam sēdes protokolā par konkrētu jautājumu. Šādi iesniegts jautājuma izklāsts pievienojams sēdes protokolam.

19. Komisijas priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārkārtas komisijas sēdi, ja būtiski mainās valsts piešķirtais finansējums interešu izglītībai.

20. Komisija savā darbībā nodrošina ar lietu saistītās informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

Interešu izglītības finansēšanas avoti

21. Interešu izglītības programmas tiek finansētas no valsts mērķdotācijas interešu izglītībai.

22. Interešu izglītības programmas skolās var tikt finansētas arī no pašvaldības budžeta.

Komisijas locekļu darba samaksa

23.Komisijas darbību nodrošina no Gulbenes novada domes budžetā piešķirtajiem līdzekļiem komisiju un komiteju darbībai.

24. Komisijas locekļi par darbu Komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Domes noteiktajā apmērā vienu reizi mēnesī līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi.

Grozījumu, papildinājumu izdarīšanas un lēmumu apstrīdēšanas kārtība

25. Grozījumus vai papildinājumus komisijas nolikumā var ierosināt komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi.

26. Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem komisijas nolikumā izskata komisijas sēdē un apstiprina Gulbenes novada domes sēdē.

27. Komisijas lēmumu un faktisko rīcību var apstrīdēt Gulbenes novada domē, sūdzību iesniedzot komisijas priekšsēdētājam.

Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikumu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2009. gada 10. septembra sēdē (prot.Nr.9, 1.§).

Pielikumi