Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisijas nolikums

Apstiprināts 2021. gada 27. maija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.6, 95.p.)

Izdots saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 61.panta trešo daļu un Ministru kabineta 28.08.2001.noteikumu Nr.382 “Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 10.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadales komisija (turpmāk – Komisija) ir Gulbenes novada domes (turpmāk – Dome) izveidota komisija interešu izglītības programmu (turpmāk – programma) izvērtēšanai un valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novadā.

2. Komisijas darbības tiesisko pamatu nosaka likums „Par pašvaldībām”, Izglītības likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kā arī Domes lēmumi un šis nolikums.

II. Komisijas kompetence

3. Komisija:

3.1. izvērtē iesniegtās interešu izglītības programmas, sagatavo lēmuma projektu par valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas sadali interešu izglītībai un iesniedz to apstiprināšanai Domei;

3.2. ņemot vērā pašvaldībā noteiktās prioritātes un finansējuma sadalījumu iepriekšējā periodā, katrai interešu izglītības jomai (kultūrizglītība, tehniskā jaunrade, sports, citas programmas) piešķir attiecīgu procentuālu finansējuma daļu, to publiskojot kopā ar informāciju par iespēju pretendēt uz finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai;

3.3. pārrauga interešu izglītības darba organizāciju un izvērtē pārskatu par mācību gadā īstenotajām programmām;

3.4. izskata ierosinājumus un sūdzības par interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales izstrādes jautājumiem.

4. Komisija, vērtējot iesniegtās interešu izglītības programmas, ņem vērā Domes apstiprinātos interešu izglītības programmu īstenošanas principus, kārtību un kritērijus valsts mērķdotācijas un pašvaldības dotācijas finansējuma sadalei Gulbenes novada pašvaldībā.

5. Komisija var ierosināt piešķirt valsts mērķdotācijas finansējumu interešu izglītības metodiķim.

6. Komisijai ir tiesības lemt par interešu izglītības programmas īstenošanas un finansēšanas pārtraukšanu:

6.1. ja interešu izglītības programma netiek īstenota ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi;

6.2. ja interešu izglītības programmā līdz 1.oktobrim netiek uzņemts nepieciešamais audzēkņu skaits;

6.3. ja atbalstītā programma netiek īstenota atbilstoši iesniegtajam programmas saturam.

7. Komisija nepieciešamības gadījumā var lemt par finansējuma pārdali citām attiecīgajā mācību gadā apstiprinātajām interešu izglītības programmām.

III. Komisijas sastāvs un darba organizācija

8. Komisijas sastāvu veido pieci locekļi, no kuriem viens ir Komisijas priekšsēdētājs un viens Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ko apstiprina Dome. Komisijas sastāvā iekļauj izglītības pārvaldes iestādes pārstāvjus vai izglītības speciālistu, biedrību, nodibinājumu un citu institūciju un organizāciju pārstāvjus, kuri atbalsta interešu izglītības programmu mērķauditorijas intereses. Komisijā neiekļauj ar interešu izglītības programmu īstenošanu saistītās personas.

9. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs vai viņa prombūtnes laikā Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, nosakot sēdes laiku, vietu un darba kārtību.

10. Komisijas sēdes ir atklātas. Nepieciešamības gadījumā uz Komisijas sēdi var uzaicināt ar programmu īstenošanu saistītās personas.

11. Komisija lēmumus pieņem sēdē ar klātesošo Komisijas locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Komisijas locekļu.

12. Komisijas sēžu protokolēšanu un lēmumu projektu sagatavošanu nodrošina Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvedis.

13. Komisijas sēdes protokolu paraksta Komisijas priekšsēdētājs un sekretārs.

14. Komisijas protokoli un tiem pievienotie dokumenti tiek glabāti Gulbenes novada Izglītības pārvaldes lietvedībā.

15. Komisijas locekļiem, pildot pienākumus, ir tiesības iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no pieteikuma iesniedzējiem papildus informāciju.

IV. Noslēguma jautājumi

16. Grozījumus Komisijas nolikumā var izdarīt pēc Domes priekšsēdētāja vai Komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma. Grozījumus Komisijas nolikumā apstiprina Dome.

17. Komisijas lēmumu par interešu izglītības programmu izvērtēšanu var apstrīdēt Gulbenes novada domē.

18. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos spēku zaudē ar Gulbenes novada domes 2018.gada 29.marta lēmumu (prot.Nr.4, 7.§) apstiprinātais Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas nolikums.