Sociālās palīdzības jautājumu Gulbenes novada pašvaldībā koordinē;

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kuru piešķir trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

Pamatvajadzības: ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.

Sociālās palīdzības un pašvaldības pabalstu veidi

  • Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (GMI pabalsts);
  • dzīvokļa pabalsts;
  • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
  • vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
  • pabalsts ar tuberkulozi slimojošiem ārstēšanas periodā;
  • pabalsts audžuģimenēm;
  • apbedīšanas pabalsts,
  • veselības aprūpes pabalsts,
  • vienreizējs pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu.