Kontakti

barintiesa [at] gulbene.lv

 Bāriņtiesa apmeklētājus pieņem bāriņtiesas darba laikā pēc iepriekšēja pieraksta.

Piktogramma

Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju apstiprina Gulbenes novada dome. 

Darbinieki

Saulcerīte Indričeva

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
saulcerite.indriceva [at] gulbene.lv

Inga Krastiņa

Priekšsēdētāja
inga.krastina [at] gulbene.lv
Prombūtnē

Līga Ice

Locekle Gulbenes pilsētā
liga.ice [at] gulbene.lv

Inese Pērkone

Bāriņtiesas locekle - Lizuma pagasts
inese.perkone [at] gulbene.lv

Līna Bušujeva

Bāriņtiesas locekle - Litenes pagasts
lina.busujeva [at] gulbene.lv

Anita Vāvere

Locekle Galgauskas pagastā un Tirzas pagastā
anita.vavere [at] gulbene.lv

Sandra Tonne

Locekle Rankas pagastā un Druvienas pagastā
sandra.tonne [at] gulbene.lv

Inese Čude

Locekle Jaungulbenes pagastā, Daukstu pagastā un Līgo pagastā
inese.cude [at] gulbene.lv

Līga Medne

Locekle Lejasciema un Beļavas pagastā
liga.medne [at] gulbene.lv

Ilona Rubene

Locekle Gulbenes pilsētā
iIlona.rubene [at] gulbene.lv

Jolanta Sirmbārde

Locekle Stradu pagastā
jolanta.sirmbarde [at] gulbene.lv

Selga Kravale

Priekšsēdētāja palīgs
selga.kravale [at] gulbene.lv

Irita Ivanova

Lietvede
irita.ivanova [at] gulbene.lv

Līga Velpa

Locekle Stāmerienas pagastā
liga.velpa [at] gulbene.lv

Gulbenes novada bāriņtiesa novada pagastos Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61.pantā norādītos uzdevumus.

Bāriņtiesa veic apliecinājumus attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā deklarētiem pilngadīgiem, rīcībspējīgiem iedzīvotājiem:

 1. apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537euro;
 2. apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 3. ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 4. apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;
 5. apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 6. apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 7. pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 8. apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 9. sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Ja persona neprot vai nevar rakstīt, divu liecinieku klātbūtnē parakstās cita persona, kurai šī persona to uztic, un par to izdara atzīmi apliecinājuma uzrakstā.

Taisīt testamentu, kā arī izdarīt apliecinājumu bāriņtiesa var pašvaldības iedzīvotāja dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

Bāriņtiesa par pakalpojumiem iekasē šādas valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldības budžetā:

 1. par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;
 2. par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;
 3. par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;
 4. par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;
 5. par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;
 6. par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;
 7. par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;
 8. par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 9. par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);
 10. par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);
 11. par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;
 12. par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;
 13. par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;
 14. par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;
 15. par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;
 16. par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Par 15.punktā paredzētā mantojuma saraksta sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu apmērā no nodevas apmēra.

Bāriņtiesa sniedz palīdzību mantiniekam, ja mantinieks grib izlietot inventāra tiesību (sastādīt mantojuma sarakstu) un tiesa vai notārs mantojuma saraksta sastādīšanu uzdevis bāriņtiesai (Civillikuma 709.pants).

Ja nomirst mantojuma atstājējs un klāt nav mirušā mantinieku, bāriņtiesa nodrošina mantojuma apsardzību, negaidot notāra lēmumu (notariālo aktu) par aizgādnības nodibināšanu mantojuma masai.

Mantojuma apsardzības līdzekļi ir mantojamās mantas:

 1. aizzīmogošana;
 2. aprakstīšana un novērtēšana;
 3. nodošana glabāšanā.

Avots: Bāriņtiesu likums

Sagatavoja I.Dukure