Izglītības saturā

Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem
Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr.416

Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem
Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747

Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem
Ministru kabineta 2018.gada 21.novembra noteikumi Nr.716

Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība
Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr.480

Iestādes darba organizācijā

Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība (likumi.lv)
Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr. 871

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Ministru kabineta 2021. gada 28.septembra noteikumi Nr. 66

Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas

Ministru kabineta 2002. gada 27. decembra noteikumi Nr. 610

Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība

Ministru kabineta  2022. gada 2.novembra noteikumi Nr.681

Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi

Ministru kabineta 2019. gada 25.jūnija noteikumi Nr.276 

Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība (likumi.lv)
Ministru kabineta 2023.gada 23.maija noteikumi Nr. 253

Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija https://likumi.lv/ta/id/325295-visparejas-izglitibas-iestazu-un-profesionalas-izglitibas-iestazu-pedagogiska-procesa-un-eksaminacijas-centru-profesionalas-kvalifikacijas-ieguves-organizesanai-obligati-nepieciesama-dokumentacija
Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumi Nr. 528

Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm (likumi.lv)

Ministru kabineta 2021.gada 11.marta noteikumi Nr. 155

Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs (likumi.lv)

Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija noteikumi Nr. 376

Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Ministru kabineta 2020. gada 6.oktobra noteikumi Nr.618

Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
Ministru kabineta 2023.gada 3.maija noteikumi Nr. 213

Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos

https://likumi.lv/ta/id/344779-kartiba-kada-nodrosinama-izglitojamo-profilaktiska-veselibas-aprupe-pirma-palidziba-un-drosiba-izglitibas-iestades

Ministru kabineta 2023.gada 22.augusta noteikumi Nr. 474

Mācību procesa organizācijā

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē (likumi.lv)

Ministru kabineta 2022.gada 11.janvāra noteikumi Nr. 11

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi (likumi.lv)

Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumi Nr. 89

Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība

Ministru kabineta 2022. gada 8.februāra noteikumi Nr. 111

Noteikumi par 2023./2024. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku
Ministru kabineta 2022.gada 29.novembra noteikumi Nr.745

Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes
Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.253

Eksaminācijā

Valsts pārbaudījumu norises kārtība
Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1510

Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību
Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumi Nr.398

Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti (likumi.lv)

Ministru kabineta 2023.gada 6.jūnija noteikumi Nr.274

Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem (likumi.lv)

Ministru kabineta 2023.gada 24.janvāra noteikumi Nr.31

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2023./2024. mācību gadā
Ministru kabineta 2023.gada 20.jūnija noteikumi Nr.314

Darbā ar talantīgiem skolēniem 

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi
Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumi Nr.384

Speciālā izglītībā

Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām 
Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumi Nr. 556

Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām
Ministru kabineta 2012.gada 16.oktobra noteikumi Nr.709

Izglītojamo speciālo vajadzību izvērtēšanas metodika pirmsskolas izglītības iestādēs 
Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumi Nr. 453

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē (likumi.lv)

Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumi Nr. 695

Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība (likumi.lv)
Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumi Nr. 477

Interešu izglītībā 

Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība.
Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumi Nr.382

 Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai
Ministru kabineta 2023.gada 13.jūlija noteikumi Nr.395

Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība.
Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumi Nr.981

Pedagoģiskajā darbā

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību
Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumi Nr. 569

Pedagogu darba samaksas noteikumi (likumi.lv)
Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 445

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība
Ministru kabineta 2017.gada 22.augusta noteikumi Nr. 501

Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam
Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr. 414

Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei
Ministru kabineta 1999.gada 14.decembra noteikumi Nr. 404

Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu
Ministru kabineta 2011.gada 10.maija noteikumi Nr. 354

Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu
Ministru kabineta 2014. gada 1.aprīļa  noteikumi Nr.173

Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām.
Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77