Mērķis: Projektam ir divi nozīmīgi mērķi: 1. Veicināt starppaudžu izglītības izmantošanu skolās un pirmsskolās; 2. Veicināt senioru sociālo iekļaušanu. Projekta ar mērķi ir saistīti ar to, ka projekta partneri vēlētos vairāk runāt par pieaugušo, īpaši senioru, pensionāru iesaistīšanu skolēnu mācību procesā. Šajā sadarbībā projekta partneri redz ievērojamu sinerģiju, kur mazi bērni mācītos no senioriem brīvprātīgajiem, savukārt šis process veicinās senioru izolētības mazināšanos un iekļaušanās procesu. Sagaidām, ka projekta noslēgumā projekta partneru valstīs būs izveidojušās pastāvīgas vienības, kas turpinās attīstīt un ieviest starppaudžu izglītību.

Vairāk par projektu

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķi: attīstīt inovatīvas metodes sociālās aprūpes centru darbiniekiem, brīvprātīgajiem un mācību personālam; samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes un to iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā; uzlabot senioru fizisko un mentālo veselību caur sadarbību ar bērniem; pilnveidot senioru mācību procesu sadarbībā ar jauniem cilvēkiem.

Vairāk par projektu šeit

Izstrādātie materiāli

 

Projekta mērķis: Projekts balstās uz jaunu inovatīvu metožu un pieeju izstrādi, kas dod ieguldījumu digitālo prasmju un kultūras mantojuma jomā.  Tā mērķis ir risināt digitālo prasmju nepilnības, veidot rītdienas vēsturi un dot ieguldījumu kultūras mantojuma programmā. Projekts nodrošinās pieaugušajiem jaunas prasmes un kompetences, kas izmantojamas darba vidē un ikdienas dzīvē, uzlabojot savas komunikācijas prasmes, paaugstinot pašapziņu, apzinoties kultūras mantojumu un kļūstot par aktīvākiem pilsoņiem vietējā kopienā.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķis: dalīties labajā praksē skolēnu efektīvākas un radošākas mācību vides veidošanai un pedagogu, jaunatnes darbinieku prasmju attīstīšanai.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķis: labās prakses apmaiņa starp pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām par tēmu: kā veicināt līdzdalību mērķa grupām, kuras visgrūtāk aizsniegt un iesaistīt.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķis: paaugstināt vecāka gada gājuma cilvēku līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, uzlabojot, testējot un ieviešot neformālās izglītības inovatīvo metodoloģiju “Silver Sharing Initiative”. Metodloģija ir izveidota Polijā, un projekta ietvaros tiks testēta un uzlabota starptautiskā līmenī. Metodoloģija fokusējas uz dažādu senioru prasmju un iemaņu attīstīšanu: IT prasmes, valodu prasmes, starpkultūru prasmes, lai veicinātu senioru sociālo integrāciju un pilsonisko līdzdalību. Projekta ietvaros tiks apmācīti treneri darbam ar iepriekšminēto metodoloģiju, kā arī tiks veiktas senioru eksperimentālas apmācības.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Rokasgrāmata “Silver Sharing in Theory and Practice”

Projekta mērķis: veidot atbalsta sistēmu senioru konkurētspējas palielināšanai darba tirgū - celt pašapaziņu, papildināt datorprasmes un motivēt viņus meklēt jaunus darba ceļus. Projekta ietvaros tika izstrādāta alternatīva apmācību programma "BRUNO". Apmācību programma ir balstīta uz 4 savstarpēji papildinošām sadaļām - zināšanu ieguve, pašizaugsmes nodarbības, brīvprātīgais darbs un zināšanu pārnese.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķis: veidot atbalsta un mācību metodi kombinācijā ar mācību mobilitātēm veicinot senioru (50+) pašvērtējumu, motivāciju, iniciatīvu un iekļaušanos darba tirgū.

Vairāk par projektu ŠEIT.

 

Projekta mērķis: radīt vietu un atbalstu formālās un neformālās izglītības profesionāļu starp-sektoru sadarbībai, kas vērsta uz inovācijām izglītībā, lai veidotu mūsdienīgu un veiksmīgu mācīšanās vidi jauniešiem viņu mācību procesā.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķis: paaugstināt sabiedrības izpratni par globālās izglītības tēmām.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Metodiskie materiāli globālajā izglītībā

Projekta mērķis: meklēt alternatīvus veidus skolēnu motivēšanai mācīties un paplašināt skolotāju zināšanas un metodisko bāzi, lai mazinātu riskus skolēnu priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli:

Projekta mērķis: apmainīties ar pieredzi un dalīties labajā praksē, ko pieņēmušas un ieviesušas pašvaldības. Labākā prakse ir "Pop Up Europe" pieredze, ko vadīja Antverpenes province (Beļģijas pašvaldība) 2017. gada maijā, un tā paša gada rudenī ieguva "Eiropas publiskās komunikācijas” galveno balvu.

Vairāk par projektu ŠEIT.

Izstrādātie materiāli: