Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodekss

Apstiprināts Gulbenes novada domes sēdē 28.01.2021.

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Gulbenes novada pašvaldības Ētikas kodekss (turpmāk – Ētikas kodekss) nosaka Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, domes deputātu, pašvaldības izpilddirektora, pašvaldības izpilddirektora vietnieka un pašvaldības administrācijas, iestāžu, institūciju, struktūrvienību, aģentūras darbinieku (visi iepriekš minētie turpmāk – Darbinieks) profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.

2. Ētikas kodeksa uzdevumi ir:

2.1. iedibināt Darbinieka augstus uzvedības standartus;

2.2. veicināt Darbinieka likumīgu un godprātīgu darbību sabiedrības interesēs;

2.3. novērst jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi uz Pašvaldības lēmumu pieņemšanu;

2.4. veicināt profesionālu, lietišķu komunikāciju un cieņpilnas attiecības Darbinieku savstarpējā saskarsmē, kā arī komunikācijā un sadarbībā ar citām institūcijām un iedzīvotājiem.

3. Ētikas kodekss ir Pašvaldības darba organizācijas sastāvdaļa, kas ir vienlīdz saistošs visiem  Darbiniekiem.

4. Papildus Ētikas kodeksa paredzētajam regulējumam Darbinieks ievēro arī Ministru kabineta apstiprināto normatīvo regulējumu par valsts pārvaldes vērtību un ētikas pamatprincipiem.

5. Situācijās, kas nav minētas Ētikas kodeksā, kā arī Ministru kabineta apstiprinātajā normatīvajā regulējumā par valsts pārvaldes vērtību un ētikas pamatprincipiem, Darbinieks rīkojas saskaņā ar vispārējām uzvedības normām.

II. Darbinieka profesionālās ētikas pamatprincipi

6. Taisnīgums - Darbinieks rīkojas taisnīgi, ievēro personu vienlīdzību likuma priekšā un neizrāda labvēlību vai nepamatotas privilēģijas kādai no tām.

7. Atbildīgums un profesionalitāte - Darbiniekam ir augsta tiesiskā apziņa, amata pienākumus Darbinieks veic ar augstu atbildības sajūtu, paaugstinot savu kvalifikāciju un pilnveidojot zināšanas, nepārvērtējot savas darbaspējas, kvalifikācijas līmeni vai iegūto pieredzi un nenoniecinot citu Darbinieku darbu. Savstarpējās problēmsituācijas Darbinieki risina konstruktīva dialoga ceļā.

8. Objektivitāte - argumentējot savu viedokli, veicot savus amata pienākumus un savas kompetences ietvaros pieņemot lēmumus, Darbinieks balstās uz objektīvu un pārbaudītu informāciju, pamatojoties uz iegūtajiem faktiem un pierādījumiem.

9. Godprātība – Darbinieks ievēro morāles un ētikas normas, neizmanto savas amata priekšrocības un Pašvaldības resursus politisko vai privāto interešu risināšanai, neatbalsta prettiesisku rīcību un nepieļauj šādas rīcības slēpšanu.

10. Neatkarība - Darbinieks ir patstāvīgs un neatkarīgs savu pienākumu izpildē, rīkojas atbilstoši normatīvajiem aktiem, norobežojoties no ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm, kuras ir pretrunā ar vietējās sabiedrības kopīgo labumu, pakļaušanās sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas).

11. Atklātība – Darbinieks sniedz informāciju saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, nekavē oficiālās informācijas, ko var vai vajag izpaust, nonākšanu atklātībā, sniedzot to patiesu un nesagrozītu.

12. Lojalitāte - Darbinieks savos publiski paustajos izteikumos ir lojāls Pašvaldībai, kā arī ar savu attieksmi, vārdiem un rīcību ir atbildīgs par Pašvaldības tēlu un reputāciju sabiedrībā.

II. Darbinieka uzvedības pamatprincipi

13. Darbinieks kopj savu runas un valsts valodas prasmi, saskarsmē ar kolēģiem un citām personām izturas ar cieņu, ir pieklājīgs, atsaucīgs un izpalīdzīgs, nelieto aizvainojošus izteicienus un neaizskar personas godu, izvairās no augstprātīgas rīcības.

14. Darbinieks konflikta situācijās rīkojas objektīvi, ir iecietīgs un, izvērtējot pušu argumentus, mēģina rast loģisku un konstruktīvu konflikta risinājumu.

15. Darbinieks ir paškritisks – ja kļūdījies, atzīst savas kļūdas un cenšas tās labot, kā arī atvainojas par neētisku rīcību, ja tādu pieļāvis.

16. Darbinieks amata pienākumus pilda darba videi piemērotā, tīrā apģērbā un pienācīgā izskatā, ievērojot personīgo higiēnu.

17. Ārpus darba laika Darbinieks izvēlas tādu uzvedības stilu, kas atbilst vispārpieņemtajām uzvedības normām sabiedrībā un nerada šaubas par viņa spējām godprātīgi un profesionāli veikt savus amata pienākumus.

18. Darbinieks jebkuras konfliktsituācijas vai domstarpības risina, vispirms vēršoties pie sava tiešā vadītāja.

IV. Deputātu politiskās ētikas pamatprincipi

19. Deputāts ir morāli atbildīgs par savu rīcību. Deputāts neizmanto savu stāvokli, lai prettiesiski ietekmētu Pašvaldības, tās institūciju un iestāžu, kā arī citu subjektu, kas pilda Pašvaldības funkcijas, lēmumus, kā arī nevar aizbildināties ar citu personu vai apstākļu ietekmi, lai attaisnotu balsojumu pret savu sirdsapziņu.

20. Publiskos izteikumos deputāts izvairās no rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojošus vai ar deputāta statusu nesavienojamus izteicienus.

21. Sava viedokļa paušanā deputāts balstās uz pārbaudītu un nesagrozītu informāciju un faktiem, to objektīvu interpretāciju un argumentāciju.

22. Deputāts godprātīgi un pārdomāti izmanto savas tiesības pieprasīt paskaidrojumus un dokumentus, kā arī sniegt priekšlikumus Pašvaldībai, tās institūcijām un iestādēm, kā arī citiem subjektiem, kas pilda Pašvaldības funkcijas, nepieļaujot administratīvo resursu nelietderīgu izmantošanu un nepamatotu minēto subjektu traucēšanu, to reputācijas graušanu, kā arī minēto tiesību izlietošanu personīgās interesēs.

23. Deputāts pastāvīgi izglītojas, apgūst Latvijas un citu valstu demokrātijas un politiskās kultūras pieredzi.

24. Deputāts ir atklāts un atsaucīgs saskarsmē ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, neizvairās sniegt atbildes uz jautājumiem, izņemot jautājumus, kas skar ierobežotas pieejamības informāciju vai deputāta privāto dzīvi.

V. Darbinieka rīcība interešu konflikta novēršanai

25. Darbinieks atsakās no savu pienākumu veikšanas vai valsts amatpersonas amata savienošanas visos gadījumos, kā arī atsakās pieņemt viesmīlības piedāvājumu (tajā skaitā aicinājumu piedalīties bezmaksas informatīvā, prezentācijas vai tamlīdzīgā pasākumā) darba laikā vai ārpus tā, kad ētisku apsvērumu dēļ varētu tikt apšaubīta Darbinieka darbības objektivitāte, lai sabiedrībā nerastos iespaids, ka Darbinieks rīkojas interešu konflikta situācijā un ka viņš pieņem lēmumus vai piedalās lēmumu pieņemšanā personisko interešu vai apsvērumu ietekmē.

26. Darbinieks, pildot amata pienākumus, rīkojas atbilstoši likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredzētajam regulējumam.

VI. Ētikas kodeksa prasību pārkāpuma izskatīšana

27. Iesniegumu par Darbinieka pieļauto Ētikas kodeksa un sabiedrībā vispārpieņemto uzvedības normu pārkāpumu izskata Pašvaldības Ētikas komisija (turpmāk – Ētikas komisija).

28. Iesniegumā par Ētikas kodeksa pārkāpumu iesniedzējs norāda savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un tālruņa numuru, kā arī Darbinieka, par kuru tiek sniegta sūdzība, vārdu, uzvārdu, amatu, pārkāpuma būtību, pierādījumus, kas apliecina pārkāpumu, un citu ar šo pārkāpumu saistītu informāciju.

29. Ētikas komisija iesniegumu izskata un pieņem lēmumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas vai, ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, informējot rakstveidā iesniedzēju, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt par 15 (piecpadsmit) darba dienām.

30. Ja Darbinieka (izņemot domes deputāta, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka) rīcībā ir pieļauts Ētikas kodeksa prasību pārkāpums un tajā ir disciplināra pārkāpuma pazīmes, iestādes vadītājs (pašvaldības izpilddirektora gadījumā – dome), Darbiniekam var piemērot disciplinārsodu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

31. Amatpersona (Pašvaldības iestādes vadītājam, Pašvaldības izpilddirektoram, Pašvaldības izpilddirektora vietniekam, domes priekšsēdētājam vai domes priekšsēdētāja vietniekam), kura saņēmusi informāciju par iesniegumu par Darbinieka iespējamo Ētikas kodeksa pārkāpumu, nodrošina kontroli, lai iesnieguma iesniedzējam nerastos tiešas vai netiešas nelabvēlīgas sekas saistībā ar tā iesniegumu.

32. Ja Ētikas komisija konstatē, ka Darbinieka pieļautais Ētikas kodeksa prasību pārkāpumu ir maznozīmīgs, Ētikas komisija ir tiesīga neuzsākt pārkāpuma lietvedību vai izbeigt uzsākto lietvedību, izsakot Darbiniekam mutvārdu aizrādījumu.

33. Ētikas komisija neuzsāk lietvedību par Darbinieka Ētikas kodeksa prasību pārkāpumu, ja Darbinieks saistībā ar šo pārkāpumu jau ir saukts pie disciplināratbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

34. Ētikas komisijas lēmums nav apstrīdams vai pārsūdzams.

35. Par Ētikas kodeksa prasību pārkāpumu, ko izdarījis domes deputāts, domes priekšsēdētājs vai domes priekšsēdētāja vietnieks, ievieto publikāciju Pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu, atsauci uz Ētikas komisijas lēmuma datumu un pārkāptos Ētikas kodeksa punktus.

VII. Noslēguma jautājumi

36. Ētikas kodekss stājas spēkā 2021.gada 31.martā.

37. Atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodeksu, kas apstiprināts Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta sēdē (prot.Nr.19, 31.§).