Sociālos pakalpojumus Gulbenes novada sociālajā dienestā koordinē Gulbenes novada sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa, vadītāja:

Sociālie pakalpojumi ir pasākumu kopums, kas vērsts uz personu sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu viņu iekļaušanos sabiedrībā.

Tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi (https://likumi.lv/ta/id/324870-par-socialo-un-cita-sociala-atbalsta-pakalpojumu-sanemsanas-un-samaksas-kartibu-gulbenes-novada?&search=on):

 1. aprūpes mājās pakalpojums (https://likumi.lv/ta/id/323619-par-sociala-pakalpojuma-aprupe-majas-nodrosinasanu-gulbenes-novada);
 2. dienas aprūpes centra pakalpojums;
 3. ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pilngadīgām personām;
 4. sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām;
 5. aprūpes pakalpojums bērniem;
 6. sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām un vardarbībā cietušām personām;
 7. grupu dzīvokļi;
 8. specializētās darbnīcas;

Cita sociālā atbalsta pakalpojumu veidi:

 1. ģimenes asistenta pakalpojums;
 2. sociālās rehabilitācijas pakalpojums atkarīgām un līdzatkarīgām personām;
 3. psihologa pakalpojums;
 4. atbalsta grupu pakalpojums;
 5. specializētā transporta pakalpojums;
 6. higiēnas pakalpojums;
 7. valsts finansētie pakalpojumi.