Termiņš viedokļa izteikšanai

Saistošo noteikumu projekta nosaukums

Datne

Piezīmes

04.04.2023.-17.04.2023.

Par Gulbenes novada pašvaldības stipendijas piešķiršanas kārtību

Termiņš beidzies
04.04.2023.-17.04.2023.

Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas

Termiņš beidzies
28.04.2023.-16.05.2023.

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” nolikums

Termiņš beidzies
23.05.2023. - 16.06.2023.

Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 “ Par Gulbenes novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
23.05.2023. - 16.06.2023.

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.22 “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
23.05.2023. - 16.06.2023.

Par Gulbenes novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.24 “Par ēdināšanas atbalstu izglītojamajiem sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību” atzīšanu par spēku zaudējušiem

 
31.05.2023.- 13.06.2023.

Par sociālo palīdzību Gulbenes novada pašvaldībā

 

Savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem Jūs varat izteikt brīvā formā vai izmantojot sagatavotās veidlapas:

Viedokli par saistošo noteikumu projektu izziņotajā termiņā Jūs varat iesniegt kādā no šiem veidiem:

  • elektroniski iesniedzot iesniegumu pašvaldības e adresē
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pasta adresi priekslikumi@gulbene.lv
  • nosūtot pa pastu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401 (pasta zīmogam uz aploksnes jāsakrīt ar attiecīgo saistošo noteikumu projekta viedokļu izteikšanai izsludinātā termiņa pēdējo dienu)
  • pašrocīgi parakstītu iesniegumu nogādājot personīgi vai aizpildot pašvaldības klientu apkalpošanas centros Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Ābeļu ielā 2, Gulbenē vai pagastu pārvaldēs un bibliotēkās.

Pašvaldību likuma 46. panta trešā daļa nosaka, ka saistošo noteikumu projekts un tam pievienotais paskaidrojuma raksts tiek publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopo un atspoguļo šo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai pašvaldības domes komitejās un domes sēdē.

Šo kārtību nepiemēro saistošo noteikumu projektam par pašvaldības budžetu un šo noteikumu projektam teritorijas plānošanas jomā.