Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem vai attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas. Zemāk uzskaitītas ar "Gulbenes novada pašvaldības nolikumu" apstiprinātās komisijas.

Dome var lemt arī par citu komisiju un darba grupu izveidošanu atsevišķu pašvaldības uzdevumu veikšanai. Šādas komisijas un darba grupas tiek izveidotas noteiktu uzdevumu veikšanai uz noteiktu laiku, bet ne ilgāku par vienu kalendāro gadu.

Komisijas locekļu nodarbošanās, amats publicēta atbilstoši konkrētās domes sēdes lēmumā norādītajam, var neatbilst aktuālajai situācijai.