Civilā aizsardzība — pasākumu kopums,
kas nodrošina rīcību katastrofu vai to draudu gadījumos.

Pašvaldības civilās aizsardzības plānu izstrādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta teritoriālā struktūrvienība sadarbībā ar attiecīgo pašvaldību, un to apstiprina pašvaldības domes priekšsēdētājs.

Civilās aizsardzības plāna mērķis ir novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi.

Papildu informācijai:

Buklets 

 

att