Gulbenes novada izglītības attīstības plāns 2021.-2025.gadam apstiprināts 2021.gada 27.maija domes sēdē (prot. Nr.6, 93.p.).

Gulbenes novada izglītības attīstības plāns 2021.-2025. gadam ir nozares plānošanas dokuments, kurā noteikti rīcības virzieni, uzdevumi, veicamie pasākumi un rezultāti, kas jāsasniedz norādītajā plānošanas periodā.

Plāna izstrādes mērķis ir sekmēt Gulbenes novada izglītības nozares misijas, vīzijas un vērtību piepildīšanu, saistot to ar pieejamo cilvēkresursu, materiālo un finanšu resursu koordinētu un mērķtiecīgu izmantošanu.