Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45. panta 5. daļa nosaka, ka informācija par deleģētajiem uzdevumiem un noslēgtais deleģēšanas līgums publicējams iestādes mājaslapā.

 

29.03.2018. Gulbenes novada domes sēde nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbene nami”.

Pašvaldība deleģē SIA "Gulbenes nami":

  • atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām veikt no likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas izrietošo pārvaldes uzdevumu – pārvaldīt un apsaimniekot Līguma 1.pielikumā uzskaitītās dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem.

Līguma darbības termiņš ir 2019.gada 1.aprīlis.

 

31.08.2018. Gulbenes novada pašvaldība noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbenes autobuss” par Gulbenes novada izglītojamo pārvadājumu veikšanu. Līgums stājas spēkā 01.09.2018. un ir noslēgts uz noteiktu laiku līdz 31.08.2019.

11.08.2017. Gulbenes novada dome noslēgusi līgumu ar SIA “Gulbenes nami” par siltumapgādes organizēšanu Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciema administratīvajā teritorijā. Līgums ir spēkā līdz 30.07.2027.