2022.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā veikti  615 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 20 reģistra ierakstiem vairāk nekā 2021.gadā.Reģistrēti 167 jaundzimušie, 106 laulības un 342 mirušas personas.

Dzimšana

2022.gadā reģistrēti 167 jaundzimušie, 82 jaundzimušie ir zēni, 85 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 49.Visvairāk mazuļu reģistrēts  jūnijā ( 20), novembrī (18), augustā (17), oktobrī (15), martā, aprīlī un maijā (katrā 13), jūlijā, septembrī un decembrī (katrā12), janvārī un februārī (katrā 11).

Populārākais vārds zēniem - Alekss, Gustavs, Lūkass, meitenēm- Annija, Melānija. Saliktie vārdi ir 4 zēniem un 5 meitenēm.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 55 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (19), Lizuma(12), Stāmerienas un Lejasciema (katrā 10), Galgauskas un  Rankas (katrā 9), Beļavas un Daukstu (katrā 8) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Litenes un Tirzas (7), Druvienas ( 4), Jaungulbenes (3) Līgo (2) pagastos.

Laulībā dzimuši  72 bērni (43,1%), atzīta paternitāte 90 bērniem (53,9%).Nav ierakstīts dokumentos par bērna tēvu 5 bērniem (3,0%).

Pirmie bērni dzimuši 54 māmiņām, otrie -  56, trešie - 37,ceturtie - 6, piektie - 9, sestais - 1, septītais - 1, astotais - 1 un desmitais - 1 māmiņai.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 29 gadi. 5 māmiņas ir 18 - 19 gadu vecas.

Laulība

2022.gadā reģistrētas 106 laulības, kas ir par 5 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 68 laulības. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 36 laulības. 20 laulības reģistrētas Stāmerienas pilī vai pils pagalmā, 2 - Rankas muižā, 2 - Vecgulbenes muižā un parkā,  3 - Rankas pagasta ‘’Lācītēs’’,1 - Tirzas un 1 - Galgauskas estrādēs, 4 - dzimtas mājās. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 2 laulības reģistri: 1 laulība noslēgta Velēnas  ev.-lut. baznīcā,  1 - Gulbenes ev.-lut.baznīcā.

Laulību 2022.gadā slēguši 116 Gulbenes novada, 96 citu pašvaldību iedzīvotāji.

Pirmo reizi laulībā stājušies 145 laulātie - 75 vīrieši un 70 sievietes. Otro reizi laulību reģistrējušas  55 personas - 26 vīrieši un  29 sievietes, trešo reizi  laulājušās  10 personas - 4 vīrieši un 6 sievietes, ceturto reizi laulājušās 2 personas - 1 vīrietis, 1 sieviete.

80 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 6 gadījumā - sievas, 12 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 8 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulību slēgusi viena Lietuvas pilsone.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 39 gadi, sievietēm - 36 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 33 gadi, sieviešu -  30 gadi.

Miršana

2022.gadā reģistrēti 342 miršanas gadījumi. Tas ir par 34 mazāk nekā 2021.gadā.

Miruši  162 vīrieši un 180 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums- 69 gadi, sievietēm - 80 gadi.

 

 

Vecums

Vīriešiem

 

 

Sievietēm

 

 

 

2020.g.

2021.g.

2022.g.

2020.g.

2021.g.

2022.g.

Līdz 20 g

2

-

-

1

-

-

21-30 g

1

5

1

1

-

1

31-40 g

3

10

1

-

2

1

41-50 g

10

10

5

1

3

3

51-60 g

19

26

32

11

13

4

61-70 g

35

37

49

11

27

27

71-80 g

35

41

39

37

54

34

81-90 g

29

29

29

65

82

80

91-101 g

4

12

6

32

25

30

Kopā

138

170

162

159

206

180

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas  Dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram  220,4 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1920.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 190 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 225 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 47 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 39 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 8 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā lietvedībā bijušas  12 vārda un uzvārda maiņas lietas.

15 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem.

Gulbenes  novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa aktu reģistrāciju skaits pēc iedzīvotāju deklarētajām dzīvesvietām 2020.-2022.gadā

Admin.

iedalījums

Jaundzimušie               

 

 

Mirušie

 

 

Laulātie

 

 

 

2020.

2021.

2022.

2020.

2021.

2022.

2020.

2021

2022.

Gulbene

47

39

55

107

117

122

37

61

44

Beļava

11

5

8

16

28

19

8

7

11

Daukste

10

5

8

12

22

17

2

2

6

Druviena

3

2

4

8

6

5

3

2

3

Galgauska

4

4

9

11

9

7

2

7

6

Jaungulbene

4

4

3

13

11

20

3

4

4

Lejasciems

12

9

10

24

26

24

6

9

5

Litene

3

3

7

21

34

21

2

3

2

Lizums

10

15

12

11

14

21

10

8

6

Līgo

1

-

2

4

11

6

-

2

2

Ranka

5

8

9

16

13

17

4

8

5

Stāmeriena

8

7

10

14

18

9

2

3

6

Stradi

20

11

19

17

32

22

6

10

11

Tirza

6

4

7

9

6

7

6

4

5

Citās pašvaldībās

8

2

4

14

29

25

59

72

96

KOPĀ

152

118

167

297

376

342

150

75 laul.

202

101 laul.

212

106

laul.

                                                     Gulbenes novads   2012.-2022.

 

Gads

Reģ.veids

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

Dzimšana

191

185

188

192

175

196

158

164

152

118

167

Laulība

101

93

91

115

85

77

110

70

75

101

106

Miršana

351

340

279

301

319

303

303

258

297

376

342