Aicinām visus, kuriem zemes īpašumos ir latvāņi, būt modriem un nenokavēt latvāņu apkarošanas sākumu! Atgādināsim, ka ikviena zemes īpašnieka pienākums ir ierobežot latvāņu izplatību. Augu aizsardzības likuma 181.panta trešajā daļā ir noteikts, ka Latvijā aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā iekļautās augu sugas. Zemes īpašnieka vai valdītāja pienākums ir šīs invazīvās augu sugas iznīcināt, ja tās izplatījušās zemē (t.sk. ceļa malas, ūdensteces, krūmāji).

 Ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju īpašnieku pienākumi veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus noteikti 2008.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.559 “Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas pasākumi”. Noteikumu 23.1.apaksšpunktā noteikts, ka persona nepieļauj latvāņa sēklu izplatīšanos, attīstītās ziedkopas ar sēklām novāc, neļaujot tām izbirt, un sadedzina, savukārt, 26.punkts definē, ka gadījumā, ja ar latvāņi invadētajā teritorijā personai piederošajā zemes vienībā ir konstatēts latvāņa augs, tiek uzskatīts, ka latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti.

 Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 25.pantu, par invazīvo augu sugu audzēšanu, izplatības pieļaušanu, ierobežošanas pasākumu neīstenošanu, kā arī informācijas nesniegšanu Valsts augu aizsardzības dienestam par invazīvo augu sugu invadētajām platībām, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam var tikt piemērots administratīvais pārkāpums sākot no brīdinājuma līdz naudas sodam: privātpersonām brīdinājums, 50 – 1500 eiro; juridiskai personai brīdinājums, 300 - 3000 eiro.   

Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi ar Sosnovska latvāni invadēto Gulbenes novada teritoriju monitoringu un zemes vienību sarakstu atjaunošanu, tāpēc aicinām zemes īpašniekus apsekot savus īpašumus un veikt to ierobežošanai nepieciešamos pasākumus. Pašvaldība šogad arī turpina aktīvu latvāņu apkarošanu pašvaldībai piederošajās zemēs, ir noslēgts līgums ar SIA “CITY CAMPING”. Šis uzņēmums piedāvā savus pakalpojumus arī jebkuram zemes īpašniekam, atsevišķi sazinoties un vienojoties. Kontaktinformācija: valdes loceklis Renārs Bedrītis t. +371 28289417, e-pasts latvanis2000@gmail.com vai renars.bedritis@inbox.lv.