Apstiprināti 2023.gada 6.aprīlī Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 5, 1.p.),
Saistošie noteikumi Nr.1

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2023.gadam

Izdoti saskaņā ar  Pašvaldību likuma  10.panta pirmās daļas    1.punktu, 48.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem

 1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības 2023.gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 2. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2023.gadam šādā apmērā (1.pielikums; 2.pielikums un 3.pielikums):
  1.  kārtējā gada ieņēmumi 37 020404  EUR,
  2.  kārtējā gada izdevumi 47 996 447  EUR,
  3.  naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu 6 120 020 EUR.
 3. Gulbenes novada pašvaldība 2023.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem  (4.pielikums):
 4. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 5. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.