Apstiprināti 21.02.2024. Gulbenes novada pašvaldības domes sēdē (protokols Nr.5, 1.p.)

    Saistošie noteikumi Nr.1

Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2024.gadam

Izdoti saskaņā ar  Pašvaldību likuma  10.panta pirmās daļas    1.punktu, 48.pantu un likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16. un 17.pantiem

  1. Saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības 2024.gada pamatbudžeta un ziedojumu, dāvinājumu un aizņēmumu apmēru, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
  2. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības pamatbudžetu 2024.gadam ieņēmumos 36 902 234 euro, izdevumos 45 419 338 euro, finansēšanu 8 517 104 euro saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.
  3. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu līdzekļu atlikumu uz gada sākumu 20 916 euro apmērā, izdevumos 20 916 euro apmērā saskaņā ar 3.pielikumu.
  4. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai piešķirto  mērķdotācijas sadalījumu Gulbenes novada pilsētas un pagastu pārvaldēm un rezerves fondam 2024.gadam saskaņā ar 4.pielikumu.
  5. Apstiprināt Gulbenes novada pašvaldības saistību apmēru 2024.gadā un turpmākajos gados saskaņā ar 5. un 6.pielikumu.
  6. Gulbenes novada pašvaldība 2024.gadā nodrošina pašvaldību aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
  7. Budžeta izpildītāji (pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un projektu vadītāji) ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
  8. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis’’.

 

Gulbenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                                                  A.Caunītis