Dabas liegumi Gulbenes novada teritorijā, to robežas noteiktas 1999.gada 15.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.212 „Noteikumi par dabas liegumiem” pielikumos.

 1. dabas liegums „Dūres mežs” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 241.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 2. dabas liegums „Kadājs” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 236.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 3. dabas liegums „Krapas gārša” Daukstu pagastā, robežas noteiktas 242.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 4. dabas liegums „Lielais mārku purvs” Daukstu pagastā, robežas noteiktas 67.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 5. dabas liegums „Lielais purvs” Gulbenes novada Rankas pagastā un Smiltenes novada Variņu pagastā, robežas noteiktas 65.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 6. dabas liegums „Mētru mežs” Lejasciema pagastā, robežas noteiktas 240.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 7. dabas liegums „Mugurves pļavas” Stradu un Litenes pagastā, robežas noteiktas 238.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 8. dabas liegums „Lubāna mitrājs” Gulbenes novada Stradu un Daukstu pagastā, Rēzeknes novada Nagļu un Gaigalavas pagastā, Balvu novada Bērzpils un Krišjānu pagastā, Madonas novada Barkavas un Ošupes pagastā, Rugāju novada Lazdukalna un Rugāju pagastā, Viļānu novada Dekšāres pagastā, Varakļānu novada Varakļānu pagastā, Lubānas novada Indrānu pagastā, robežas noteiktas 301.pielikumā, Natura 2000 teritorija,
 9. dabas liegums „Sitas un Pededzes paliene” Gulbenes novada Litenes pagastā un Balvu novada Kubuļu pagastā, robežas noteiktas 237.pielikumā,
 10. dabas liegums „Zepu mežs” Stāmerienas pagastā, robežas noteiktas 239.pielikumā, Natura 2000 teritorija.

 

Gulbenes pilsētā ir aizsargājamais dendroloģiskais stādījums “Emzes parks”, tā robežas noteiktas 2001.gada 20.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.131 „Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” 26.pielikumā.

 

Gulbenes novadā ir aizsargājamās alejas:

 1. aizsargājamā aleja „Jaungulbenes ozolu aleja” Jaungulbenes pagastā, robežas noteiktas 2005.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 15.pielikumā,
 2.  aizsargājamā aleja „Druvienas aleja” Druvienas pagastā, robežas noteiktas 2005.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.888 „Noteikumi par aizsargājamām alejām” 57.pielikumā.

Īpaši aizsargājamās teritorijas ir arī ap dižkokiem, dižakmeņiem un mikroliegumos atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

 

Informācija sagatavota pēc Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas sniegtās atbildes uz 01.04.2016. Gulbenes novada domes vēstuli Nr. GND 4.14.7/15/660 saistībā ar teritorijas plānojuma izstrādi.