Kad izveidota Gulbenes novada pašvaldība?

Gulbenes novada pašvaldība izveidota 2009. gada 1. jūlijā.

Kas ir Gulbenes novada pašvaldība?

Gulbenes novada pašvaldību veido Gulbenes novada iedzīvotāju ievēlēta pašvaldības lēmējinstitūcija – Gulbenes novada dome – un tās izveidotās iestādes un institūcijas.

Gulbenes novada administratīvajā teritorijā ietilpst 14 administratīvi teritoriālas vienības - Gulbenes pilsēta, Beļavas pagasts, Daukstu pagasts, Druvienas pagasts, Galgauskas pagasts, Jaungulbenes pagasts, Lejasciema pagasts, Litenes pagasts, Lizuma pagasts, Līgo pagasts, Rankas pagasts, Stāmerienas pagasts, Stradu pagasts, Tirzas pagasts.

Ko dara Gulbenes novada pašvaldība?

Pašvaldības galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
 • gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pret plūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību – sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • un vēl citi uzdevumi.

Kas ir Gulbenes novada dome?

Gulbenes novada domi veido 15 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Gulbene novada domi vada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī – mēneša pēdējā ceturtdienā. 

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas. Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Gulbenes novada pašvaldības administrācija.  

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Gulbenes novada pašvaldībā darbojas Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. 

Gulbenes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAKALPOJUMI.

Kur atrodas Gulbenes novada pašvaldība?

Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401.

Kā sazināties ar Gulbenes novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruni +371 64497710, faksu +371 64497730 vai elektroniski, sūtot vēstuli uz e-pastu: dome@gulbene.lv.

Pašvaldības administrācijas speciālistu kontakti 

Gulbenes novada pašvaldības darba laiks:

 • pirmdienās: 8.00-12.15 un 13.00-17.00;
 • otrdienās: 8.00-12.15 un 13.00-17.00;
 • trešdienās: 8.00-12.15 un 13.00-17.00;
 • ceturtdienās: 8.00-12.15 un 13.00-17.00;
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00

Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma, saziņai +37164473257