Kontakti

alejas [at] gulbene.lv

Atrašanās vieta

„Jaungulbenes Alejas" Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420

Vadītāja apmeklētājus pieņem sociālās aprūpes centrā "Jaungulbenes Alejas"

 • Pirmdienās plkst.10.00-15.00
 • Otrdienās plkst.10.00-15.00

Par sociālās aprūpes centru "Jaungulbenes Alejas"

Sociālās aprūpes centrs ,,Jaungulbenes Alejas” ir Gulbenes novada pašvaldības iestāde.

Darbības mērķis: sniegt ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ, kā arī nodrošināt šo personu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē.

Centra uzdevumi ir sniegt:

 • sociālās aprūpes pakalpojumu:
  • dzīvojamā platība, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru;
  • diennakts aprūpe, palīdzība pašaprūpē un uzraudzība;
  • klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša ēdināšana;
  • dzimumam un gadalaikam piemēroti apavi, apģērbs, gultas piederumi, gultas veļa, dvieļi un to centralizēta mazgāšana vai kopšana;
  • personīgās higiēnas priekšmeti.
 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumu:
  • sociālā darba speciālistu pakalpojums (klientu vajadzību novērtējums, klientu sociālās aprūpes un /vai sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšana un īstenošana, palīdzība sadzīves jautājumu risināšanā, atbalsts apmeklējumiem valsts, pašvaldības, sabiedriskajās, ārstniecības iestādēs, konsultācijas u.c);
  • nodarbības un speciālistu konsultācijas (piemēram, kognitīvo spēju, sadzīves un pašaprūpes iemaņu uzturēšanu/attīstīšanu, speciālistu konsultācijas, garīgās veselības un kultūras aktivitātes) saskaņā ar personas individuālās sociālās rehabilitācijas plāna ietvaros noteikto;
  • socializēšanās veicināšanas pasākumi (pastaigas, ekskursijas, izbraukumus, sadraudzības, kultūras u.c. pasākumus gan aprūpes centrā, gan ārpus tā);
  • atbalsta pakalpojums klientu tuviniekiem (konsultācijas, sadarbība klientu aprūpē u.c.).
 • Veselības aprūpes pakalpojumu:
  • reģistrācija pie ģimenes ārsta, kā arī ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto veselības aprūpes speciālistu konsultāciju organizēšana;
  • ģimenes ārsta un citu valsts apmaksāto speciālistu nozīmētā ārstēšanas plāna izpildi;
  • valsts kompensējamo medikamentus iegāde;
  • tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu atbilstoši klientu vajadzībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citu tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu saskaņā ar speciālista izvērtējumu atbilstoši personas individuālās sociālās rehabilitācijas plānam;
  • neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nodrošināšanu dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī.

Pakalpojuma saņēmēji:

Gulbenes novada pašvaldībā dzīvojošas personas:

 • Pensijas vecuma personas
 • Personas ar I un II grupas invaliditāti, izņemot neredzīgas personas un personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem.

Nepieciešamie dokumenti un pakalpojuma saņemšanas kārtība

Klientu uzņemšanu rindā var pieteikt:

 • Gulbenes novada sociālajā dienestā, Sociālās darbinieces Evitas Patmalnieces (tālr. +371 26199657);
 • Sociālās aprūpes centrā “Jaungulbenes Alejas” vadītāja (tālr.+371 26546010).

Pakalpojuma saņemšanas kārtība: lai saņemtu ilgstošas sociālās aprūpes centra pakalpojumu, personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir jāvēršas Gulbenes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.

Ja aprūpes centrā ir brīvas vietas, tiek uzņemti klienti arī no citām pašvaldībām.

Pirms iestāšanās jāsazinās ar Centru, lai vienotos par iestāšanās dienu, laiku u.c. jautājumiem, kas Jums var būt svarīgi (tāl.+371 64471224).

Iestājoties būs jāiesniedz:

 • Derīgs personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte, uzturēšanās atļauja );
 • Primārās veselības aprūpes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norāda medicīnisko kontrindikāciju neesamību (Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumi Nr.265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” 73. pielikums);
 • Personām ar invaliditāti – invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (lēmums un atzinumi);
 • Personas ienākumu apliecinoši dokumenti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par personas ienākumu apmēru (vai izdruka no SOPA);
 • Personas fizisko un garīgo spēju un aprūpes līmeņa novērtēšanas karte (izvērtē un sagatavo Gulbenes novada pašvaldības Sociālais dienests);
 • Gulbenes novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu (sagatavo Gulbenes novada pašvaldības Sociālais dienests).

Uzņemot klientu, tiek veiktas šādas darbības:

 • Uzņemot personu Centrā, tiek noslēgts līgums par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un to apmaksas kārtību;
 • Centrs sniedz informāciju par maksājumu / līdzmaksājumu veikšanu;
 • Klients, klienta kontaktpersona/likumiskais pārstāvis sniedz nepieciešamo informāciju medicīnas personālam;
 • Klients, klienta kontaktpersona/likumiskais pārstāvis sniedz nepieciešamo informāciju Centra sociālajam darbiniekam/aprūpes personālam;
 • Klientam tiek veikta pirmreizēja veselības stāvokļa pārbaude, pedikulozes kontrole;
 • Klientam tiek veikta mantu un līdzekļu uzskaite, veļas un apģērba marķēšana;
 • Centrs sniedz kontaktinformāciju par iespējām sazināties ar Centra personālu.

Darbinieki

Marika Andževa

Vadītāja
alejas [at] gulbene.lv