APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra sēdē Nr.1, 7.§

Sociālās aprūpes centra “Jaungulbenes Alejas” nolikums

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  14.panta pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 8.punktu un 41.panta pirmās daļas 2.punktu

I. Vispārīgie noteikumi

1. Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas" (turpmāk - Centrs) ir ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas sniedz ilgstošas un īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām nepieciešama ilgstoša vai īslaicīga sociālā aprūpe un rehabilitācija (turpmāk – Klienti).

2. Centrs ir Gulbenes novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) iestāde. Centra juridiskā adrese: „Jaungulbenes Alejas", Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4420.

3. Centru izveido, reorganizē un likvidē Gulbenes novada dome. Centru reģistrē sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

4. Centrs finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar Pašvaldības apstiprinātām pamatbudžeta tāmēm.

II. Centra uzdevumi un darbības virzieni

5. Centrs uzņem un sniedz ilgstošu vai īslaicīgu (līdz sešiem mēnešiem) aprūpi un rehabilitāciju Klientiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā, pēc Gulbenes novada sociāla dienesta izvērtējuma.

6. Centrs, ja ir brīvas vietas, var uzņemt un sniegt ilgstošu vai īslaicīgu (līdz sešiem mēnešiem) aprūpi un rehabilitāciju Klientiem, kuru dzīvesvieta deklarēta citās pašvaldībās, slēdzot līgumus atbilstoši noteiktajai norēķinu kārtībai.

7. Veicot sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, Centra uzdevumi ir:

7.1. nodrošināt Klientu diennakts aprūpi;

7.2. nodrošināt Klientus ar dzīvojamo platību, kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamo inventāru atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

7.3. nodrošināt Klientus ar iztrūkstošo veļu, apģērbu un apaviem atbilstoši klimatiskajiem laika apstākļiem, higiēnas līdzekļiem un citu inventāru;

7.4. nodrošināt Klientu vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu ēdināšanu;

7.5. atbilstoši Klientu vajadzībām, nodrošināt nepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

7.6. nepieciešamības gadījumā nodrošināt Klientu reģistrāciju pie ģimenes ārsta;

7.7. sadarbojoties ar ģimenes ārstiem, ārstniecības iestādēm, un citiem speciālistiem, organizēt Klientu veselības aprūpi, nodrošinot nozīmētā ārstēšanās plāna izpildi;

7.8. savas kompetences ietvaros sniegt palīdzību un konsultācijas Klientiem individuālo, sociālo, medicīnisko un tiesisko jautājumu risināšanā;

7.9. organizēt un nodrošināt sociālās adaptācijas un rehabilitācijas pasākumus, piesaistot speciālistus, atbilstoši katra klienta funkcionālajam stāvoklim un vajadzībām;

7.10. organizēt Klientiem kultūras un atpūtas pasākumus, ikdienas brīvā laika aktivitātes;

7.11. nodrošināt Klientiem iespēju apmeklēt kultūras pasākumus un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs ārpus Centra, kā arī pēc Klientu iniciatīvas organizēt reliģiska rakstura aktivitātes;

7.12. uzturēt kontaktus ar Klientu piederīgajiem;

7.13. īstenot citu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

8. Papildus minētajiem uzdevumiem, Centrs:

8.1. attīsta alternatīvās sociālās aprūpes un cita veida pakalpojumus;

8.2. sadarbojas ar valsts un pašvaldību iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, nepieciešamības gadījumā slēdzot atbilstošus sadarbības līgumus;

8.3. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalās starpvalstu sadarbības programmās un projektos;

8.4. veic citus pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem un Pašvaldības lēmumiem.

8.5. nodrošina regulāru informācijas apmaiņu starp Centru un atbilstošajām Pašvaldības struktūrvienībām un amatpersonām.

III. Centra darbības finansēšana

9. Centra  finansējumu veido no pašvaldības budžeta daļas, kura nodota Jaungulbenes pagasta pārvaldes administrēšanai un ieņēmumiem par sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši noslēgtajiem līgumiem, tai skaitā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pensiju un pabalstu pārskaitījumiem par klientiem tiesību aktos noteiktajā apjomā.

10. Centram var būt speciālā budžeta līdzekļi, kurus veido:

10.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi, dāvinājumi un ārvalstu finansiālās palīdzības līdzekļi;

10.2. līdzekļi, kas iegūti, piedaloties valsts un starptautiska mēroga programmās un projektos;

11. Speciālā budžeta līdzekļus izmanto Centra darbības nodrošināšanai, jaunu darbības formu ieviešanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Centrs finansiālo un saimniecisko darbību veic saskaņā ar izdevumu tāmi, ko apstiprina Pašvaldība. Nepieciešamās atskaites Centrs sniedz normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā un termiņos.

13. Pašvaldība var apturēt Centra finansējumu, ja ir konstatēta finanšu līdzekļu izlietošana pretēji mērķiem, kādiem tie piešķirti.

IV. Centra vadība

14. Centra darbu vada un organizē tās vadītājs, kuru amatā apstiprina Gulbenes novada dome. Domes izpilddirektors slēdz ar vadītāju darba līgumu, kurā nosaka tā tiesības un pienākumus.

15. Centra vadītājs plāno, vada un organizē Centra darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

16. Centra vadītājam ir šādi pienākumi un tiesības:

16.1. vadītājs ir pilnvarots rīkoties Centra vārdā;

16.2. savas kompetences ietvaros pārstāv Centra intereses valsts un pašvaldību iestādēs, nevalstiskajās un reliģiskajās organizācijās, kā arī attiecībās ar fizikām un juridiskām personām;

16.3. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā rīkojas ar Centra rīcībā esošo mantu un finanšu līdzekļiem, nodrošina Centra resursu racionālu un lietderīgu izmantošanu, materiālo vērtību saglabāšanu;

16.4. izstrādā priekšlikumus par Centra organizatorisko struktūru, darbinieku skaitu un darbinieku atalgojumu;

16.5. izstrādā Centra iekšējās kārtības noteikumus, kurus iesniedz Gulbenes novada domes izpilddirektoram apstiprināšanai;

16.6. izstrādā Klientu uzņemšanas Centrā, uzturēšanās un izrakstīšanās noteikumus, kurus iesniedz Gulbenes novada domes izpilddirektoram apstiprināšanai;

16.7. normatīvajos aktos noteiktajā kartībā pieņem darbā un atbrīvo no darba Centra darbiniekus, ievērojot normatīvos aktus slēdz darba līgumus šajā nolikumā paredzēto funkciju un uzdevumu izpildei, nosakot darbinieku  darba pienākumus, uzdevumus, kompetenci, un atbildību;

16.8. izdod rīkojumus un norādījumus, kas ir saistoši visiem Centra darbiniekiem, kā arī pilnvaro darbiniekus noteiktu funkciju vai pienākumu veikšanai;

16.9. atbild par Centra darbības atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, vides aizsardzībā, veselības aizsardzībā un citās jomās;

16.10. nodrošina darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši Latvijas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

16.11. slēdz saimnieciskos līgumus;

16.12. nodrošina Centra lietvedības un personāla dokumentācijas pareizu kārtošanu, noformēšanu un glabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

16.13. pēc Centra Klientu lūguma organizē viņu vērtslietu un vērtspapīru uzglabāšanu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā;

16.14. organizē parādu piedziņu no Centra Klientu likumīgajiem apgādniekiem, kuri izvairās no uzturēšanās izdevumu segšanas par personām, par kuru uzturēšanos ir noslēgts pakalpojuma apmaksas līgums;

16.15. Centra vadītājam un citiem Centra darbiniekiem ir pienākums nodrošināt saņemtās informācijas konfidencialitāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

16.16. nodrošina statistikas, finanšu un citos normatīvajos aktos noteikto atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu attiecīgajās iestādēs;

16.17. nodrošina Centra darbības tiesiskumu

16.18. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības SAC “Jaungulbenes Alejas” funkciju īstenošanai.

17. Centra vadītāju tā plānotās un neplānotās attaisnotās prombūtnes laikā aizvieto un pilda viņa pienākumus ar Centra vadītāja rīkojumu nozīmēts Centra darbinieks.