Gulbenes novada teritorija dalās divos upju sateces baseinos – Daugavas un Gaujas. Saskaņā Ministru kabineta noteikumu Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 68.punktu, kas nosaka, ka Teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā atbilstoši kartogrāfiskā materiāla mēroga noteiktībai kā ūdeņu teritoriju attēlo šādus virszemes ūdensobjektus: pilsētās un ciemos – ūdensteces, kuru kopējais garums ir vismaz 3 km, bet lauku teritorijā – ūdensteces, kuru kopējais garums ir vismaz 10 km. Gulbenes novada teritorijas plānojumā attēlotas Gaujas baseinam piederošā Gauja un vēl 15 upes, kas garākas par 10 km un Daugavas baseina lielākā upe Pededze un vēl 15 upes, kas garākas par 10 km.

Upju sateces baseinu robeža ir Gulbenes paugurvalnis. Tas sākas uz dienvidiem no Alūksnes augstienes Zeltiņu pacēluma un turpinās līdz dienvidaustrumiem, pārejot Vidzemes augstienē. Baseina robežšķirtne šķērso Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes un Tirzas pagastu. Litenes, Stāmerienas, Stradu, Daukstu, Līgo pagasta teritorija pilnībā ietilpst Daugavas baseinā, bet Rankas, Druvienas, Lizuma, Lejasciema pagasta teritorija ietilpst Gaujas upes baseinā.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397, kas stājās spējā 2018.gada 7.jūlijā “Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru” Gulbenes novada upes, kas ir garākas par 10 km ir apkopotas sarakstos:

Gaujas upju baseina apgabala ūdensteces:

N.p.k.

Upes atrašanās vieta

Upes nosaukums

Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods*

Garuma kategorija*

Aizsargjoslu platums m

1.

Lejasciema, Lizuma, Rankas, pagasts

Gauja

52

0

300-500

2.

Druvienas, Tirzas, Galgauskas, Lejasciema pagasts

Tirza

528

1

300

3.

Rankas pagasts

Palsa

527424

3

100

4.

Lejasciema pagasts

Vidaga

5276

2

100

5.

Lejasciema pagasts

Sudaliņa

5282

2

100

6.

Lejasciema pagasts

Tirziņa  

5278

3

50

7.

Lejasciema pagasts

Niedrupe

527822

3

50

8.

Lejasciema pagasts

Dzelzupīte

52784

3

50

9.

Lejasciema pagasts

Dzērve

52792

3

50

10.

Beļavas, Lejasciema pagasts

Mudaža

52822

3

50

11.

Beļavas pagasts

Dzēsupīte

52825452

3

50

12.

Jaungulbenes, Galgauskas pagasts

Vijata

52834

3

50

13.

Galgauskas, Tirzas, Lejasciema, Lizuma pagasts

Gosupe

5284

3

50

14.

Rankas, Lizuma, Druvienas pagasts

Azanda

5288

3

50

15.

Druvienas pagasts

Vilaune

52892

3

50

16.

Rankas, Lizuma pagasts

Ureikste

5292

3

50

 

Daugavas upju baseina apgabala ūdensteces:

N.p.k.

Upes atrašanās vieta

Upes nosaukums

Ūdens saimnieciskā iecirkņa kods*

Garuma kategorija*

Aizsargjoslu platums m

1.

Stradu, Litenes, Daukstu pagasti

Pededze

424

1

300

2.

Daukstu, Jaungulbenes, Līgo pagasti

Liede

4238

2

100

3.

Stāmerienas, Stradu un Litenes pagasti

Mugurupe

42424

2

100

4.

Litenes pagasts

Sita

4244

2

100

5.

Stāmerienas pagasts

Paparze

4246

2

100

6.

Daukstu, Līgo pagasti

Nidrīte

42384

3

50

7.

Līgo pagasts

Mandauga

42382

3

50

8.

Līgo, Daukstu pagasts

Tīro grāvis

42412

3

50

9.

Stradu, Daukstu, Jaungulbenes pagasts

Audīle

42414

3

50

10.

Jaungulbenes, Līgo pagasts

Asarupe

423862

3

50

11.

Līgo pagasts

Ušurupe

42386

3

50

12.

Stradu pagasts

Knerša

424142

3

50

13.

Stradu pagasts

Krustalīce

42416

3

50

14.

Litenes pagasts

Apkārtupe

42442

3

50

15.

Litenes pagasts

Dzirla

42444

3

50

16.

Stāmerienas, Stradu pagasts

Mellupe

42424

3

50

* saskaņā ar 2018. gada 3. jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 397, Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru:

Garuma kategorija:
1. kategorija – ūdensteces garums lielāks par 100 km;
2. kategorija – ūdensteces garums lielāks vai vienāds ar 25 km, bet mazāks vai vienāds ar 100 km;
3. kategorija – ūdensteces garums lielāks vai vienāds ar 10 km, bet mazāks par 25 km;
4. kategorija – ūdensteces garums mazāks par 10 km;
0. kategorija – četras lielākās Latvijas ūdensteces (Venta, Lielupe, Gauja un Daugava) ir iedalītas šajā kategorijā, jo tām minimālais aizsargjoslas platums atbilstoši to garumam ir noteiks Aizsargjoslu likuma 7. panta otrās daļas 1. punktā.