karte

 

Gulbenes novadā ir smilts, grants, māla, saldūdens kaļķieža, kūdras un sapropeļa derīgo izrakteņu atradnes. Tiek iegūta smilts, grants, kūdra un māls.

Lai veiktu derīgo izrakteņu rūpniecisko ieguvi, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uzņēmumam jāsaņem atļauja. Atkarībā no tā, kādi derīgie izrakteņi tiks iegūti un kāds ir to plānotais ieguves apjoms, jāsaņem Valsts vides dienesta izsniegta licence vai pašvaldības izsniegta atļauja bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei.

Smilts un grants

Smilti un granti iegūst Gulbenes novada Rankas pagastā, Lizuma pagastā, Daukstu pagastā, Jaungulbenes pagastā un Litenes pagastā.

Lielākā ieguves kopējā kvota ir Lizuma pagasta atradnei "Augstie kalni" – 859.7 tūkst. kubikmetri smilts, mazākā ieguves vieta ir Tirzas pagasta "Mazie Silagusti" 13 tūkst. kubikmetri smilts.

Kūdra

Novada saimnieciskajā dzīvē nozīmīgākie ir lielākie purvi – kuru platība ir lielāka par 10 ha. Kūdras dziļums mainās no 0.5 līdz 8 m.

Gulbenes novadā kūdras ieguvei sagatavotas platības četrās atradnēs: Gaujaslīču (Kaudzīšu) purvā Rankas pagastā, Cepļa purvā Lejasciema pagastā, Salenieku purvā Litenes pagastā un Lielajā Mārku (Ušuru) purvā Daukstu pagastā.

Māls

Gulbenes novadā ir arī viena māla atradnes vieta „Samiņi", kur iegūto mālu izmanto I.Vīgrantes individuālais uzņēmums "Samiņi" krāsns podiņu un citu māla izstrādājumu ražošanai. Ievērojamas māla atradnes atrodas Lejasciema pagastā, bet nav veikta detalizēta to izpēte.