2020.gada 24.septembra Gulbenes novada domes sēdē tika apstiprināts 

  Ņemot vērā Nacionālo enerģētikas un klimata plānu 2030. gadam un jaunos ES izvirzītos mērķus, rīcības plāns laika posmā no 2019. gada septembra līdz 2020. gada septembrim izstrādāts kopā ar projekta ekspertiem – Rīgas tehnisko universitāti.

  Plāna izstrādē apkopoti pēdējie piecu gadu pieejamie siltumenerģijas un elektroenerģijas dati, pēdējie trīs pašvaldības auto parka dati un vispārējie dati par Gulbenes novadu. Ir noteikti īsa, vidēja un ilgtermiņa mērķi.

  Rīcības plāns sastāv no piecām nodaļām:

  1. pirmajā nodaļā ir apskatīts likumiskais ietvars, kas nosaka virsmērķus Rīcības plānam un definē valstī noteiktos sasniedzamos rādītājus;
  2. otrajā nodaļā ir definēta vīzija un mērķi Gulbenes novadam, kas balstīti uz plānošanas dokumentā “Gulbenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam” definēto vīziju;
  3. trešajā nodaļā ir apkopoti nozīmīgākie enerģijas patēriņa un CO2 emisiju dati par pašvaldības, daudzdzīvokļu un terciārā sektora ēkām, enerģijas avotiem un rūpniecības un transporta sektoriem no 2014. līdz 2018. gadam;
  4. ceturtajā nodaļā ir apkopoti pasākumi un rīcības, kurām ir jāseko, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;
  5. piektajā nodaļā norādīts, kā organizēt ieviesto pasākumu un rīcību uzraudzību.