Saistošie noteikumi ir ar pašvaldības domes lēmumu pieņemti ārējie normatīvie akti. Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Aktuālās Gulbenes novada pašvaldības saistošo noteikumu redakcija

Gulbenes novada pašvaldības nolikums