Dzimtsarakstu statistika

              Civilstāvokļa aktu reģistrācija Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā

                      2022.gada 1.pusgadā salīdzinājumā ar 2021.gada 1.pusgadu.

Administratīvā teritorija

Reģistrēti

dzimušie

2021.g.

Reģistrēti

 dzimušie

2022.g.

Laulājušās

personas

2021.g.

Laulājušās

personas

2022.g.

Reģistrēti

mirušie

2021.g.

Reģistrēti

mirušie

2022.g.

Gulbene

26

27

26

15

58

68

Beļava

3

3

2

5

13

13

Daukstes

3

4

-

-

11

11

Druviena

1

2

2

1

3

2

Galgauska

2

3

5

-

2

5

Jaungulbene

3

2

-

-

6

14

Lejasciems

4

8

2

-

13

15

Litene

2

2

-

-

25

11

Lizums

8

4

5

4

7

11

Līgo

-

1

-

-

5

2

Ranka

4

5

1

2

7

10

Stāmeriena

2

5

1

1

9

4

Stradi

5

9

2

1

13

9

Tirza

1

4

-

2

4

4

No citām pašvaldībām

-

2

22

25

15

17

KOPĀ

64

81

68

34 LAULĪBA

56

28  LAULĪBAS

191

196

 

    2022.gada 1.pusgadā reģistrēto jaundzimušo skaits Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā ir par 17 jaundzimušajiem vairāk nekā pagājušā gadā. Māmiņām ir dzimuši 27 pirmie bērni,28-otrie,16-trešie,4-ceturtie,5-piektie un 1- septītais bērns. Reģistrēti 38 zēni un 43 meitenes. Apsveicam vecākus un priecājamies par katru jaundzimušo, kuri ir mūsu Gulbenes novada nākotne.

1.pusgadā mirušo personu skaits ir par 5 lielāks kā iepriekšējā gada 1.pusgadā. Miruši 90 vīrieši vecumā no 44-98 gadiem un 106 sievietes vecumā no 47-101 gadam. Gulbenes novada pašvaldības vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību aizgājušo ģimenēm.

2022.gada 1.pusgadā samazinājies reģistrēto laulību skaits par 6 laulībām mazāk, salīdzinot ar 2021.gada pusgadu. No 28 laulībām ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 6 laulības: Stāmerienas pils- 3,Rankas muiža-1,Apsīšu Jēkaba muzejs-1,Gulbenes ev.-lut.baznīcā- 1.No 28 pāriem laulību reģistrē pirmo reizi -17 pāri.

                                                 Sagatavoja: Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece Aija Korule

 

 

 

2021.gadā Gulbenes novadam pievienojušies 118 jaundzimušie                                   

2021.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā veikti  595 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 71 reģistra ierakstiem vairāk nekā 2020.gadā. Reģistrēti 118 jaundzimušie, 101 laulība un 376 mirušas personas.

 

Dzimšana

2021.gadā reģistrēti 118 jaundzimušie, 66 jaundzimušie ir zēni, 52-meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 34 jaundzimušajiem Visvairāk mazuļu reģistrēts janvārī  un jūnijā (katrā 13),februārī(12),jūlijā(11),aprīlī, augustā un decembrī (katrā 10).

Populārākais vārds zēniem- vecāki to dāvājuši  3 zēniem: Toms, Reinis, Kristers un Kārlis. Vārds, kurā nosauktas 4 meitiņas- Emīlija, 3 meitiņām  dots vārds Ieva.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 39 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Lizuma (15),Stradu(11),Lejasciema(9) un  Rankas (8) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Stāmerienas (7), Beļavas un Daukstu  (katrā 5), Galgauskas, Jaungulbenes un Tirzas (katrā 4) un Litenes(3)pagastos. Janvārī  reģistrēts dvīņu pāris Rankas pagastā.

Laulībā dzimuši  57 bērni (48,3%), atzīta paternitāte 55 bērniem(46,6%).Nav ierakstīts dokumentos par bērna tēvu 6 bērniem(5,1%).

Pirmie bērni dzimuši 43 māmiņām, otrie- 34,trešie- 23,ceturtie- 10, piektie-5,sestais-1,septītais-1,astotais-1 māmiņai.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 3 māmiņām mazulis piedzimis nesasniegušai pilngadību,  5 māmiņas ir 18-19 gadu vecas. Apsveicam laimīgos vecākus un priecājamies par katru mazo ķiparu, kurš pievienojies Gulbenes saimei.

 

Laulība

2021.gadā reģistrēta 101 laulība, kas ir par 26 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 59 laulības. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 34 laulības. 22 laulības reģistrētas Stāmerienas pilī vai pils pagalmā, 4-Rankas muižā, 2- Vecgulbenes muižā un parkā, 1- pie Augulienas muižas,2- Litenes tējas namiņā, 1- Rubeņu rančo, 2- Rankas pagasta ‘’Lācītēs’’. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 7 laulības reģistri: 5 laulības noslēgtas Velēnas  ev.-lut. baznīcā, 1- Tirzas ev.-lut. baznīcā, 1- Gulbenes Romas katoļu baznīcā.

Laulību 2021.gadā slēguši 130 Gulbenes novada, 72 citu pašvaldību iedzīvotāji.

Pirmo reizi laulībā stājušies 150 laulātie- 75 vīrieši un 75 sievietes. Otro reizi laulību reģistrējušas  45 personas- 22 vīrieši un  24 sievietes, trešo reizi  laulājušās  7 personas- 5 vīrieši un 3 sievietes.

79 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 1 gadījumā-sievas, 11 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 7 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulību slēguši 4 ārzemju pilsoņi - Brazīlijas, Kenijas, Polijas un Ukrainas.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 37 gadi, sievietēm- 35 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 33 gadi, sieviešu-  31 gads.

 

Miršana

2021.gadā reģistrēti 376 miršanas gadījumi. Tas ir par 79 vairāk nekā 2020.gadā.

Miruši  170 vīrieši un 206 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums- 70 gadi, sievietēm - 76 gadi. Gulbenes novada pašvaldības vārdā izsakām visdziļāko līdzjūtību aizgājušo ģimenēm.

Vecums

Vīriešiem

   

Sievietēm

   
 

2019.g.

2020.g.

2021.g.

2019.g.

2020.g.

2021.g.

Līdz 20 g

1

2

-

-

1

-

21-30 g

1

1

5

1

1

-

31-40 g

-

3

10

-

-

2

41-50 g

7

10

10

2

1

3

51-60 g

22

19

26

5

11

13

61-70 g

40

35

37

14

11

27

71-80 g

37

35

41

34

37

54

81-90 g

22

29

29

44

65

82

91-101 g

1

4

12

27

32

25

Kopā

131

138

170

127

159

206

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas  Dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram  219,8 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1920.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 127 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 116 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 42 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 31 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 11 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā lietvedībā bijušas  5 uzvārda maiņas lietas.

12 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem.

Gulbenes  novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēto civilstāvokļa aktu reģistrāciju skaits pēc iedzīvotāju deklarētajām dzīvesvietām 2019.-2021.gadā

Admin.

iedalījums

Jaundzimušie               

   

Mirušie

   

Laulātie

   
 

2019.

2020.

2021.

2019.

2020.

2021.

2019.

2020

2021.

Gulbene

67

47

39

83

107

117

39

37

61

Beļava

7

11

5

14

16

28

8

8

7

Daukste

11

10

5

15

12

22

7

2

2

Druviena

5

3

2

2

8

6

2

3

2

Galgauska

1

4

4

12

11

9

6

2

7

Jaungulbene

4

4

4

13

13

11

6

3

4

Lejasciems

7

12

9

20

24

26

6

6

9

Litene

5

3

3

9

21

34

4

2

3

Lizums

10

10

15

17

11

14

-

10

8

Līgo

4

1

-

5

4

11

3

-

2

Ranka

8

5

8

20

16

13

1

4

8

Stāmeriena

7

8

7

11

14

18

2

2

3

Stradi

19

20

11

19

17

32

14

6

10

Tirza

9

6

4

9

9

6

1

6

4

Citās pašvaldībās

-

8

2

9

14

29

41

59

72

KOPĀ

164

152

118

258

297

376

140

(70 laul.)

150

(75 laul.)

202

(101 laul.)

                                                     Gulbenes novads   2012.-2021.

Gads

Reģ.veids

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

Dzimšana

191

185

188

192

175

196

158

164

152

118

Laulība

101

93

91

115

85

77

110

70

75

101

Miršana

351

340

279

301

319

303

303

258

297

376

Sandra Zuša, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja      

2020. gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā veikti 524 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 32 reģistru ierakstiem vairāk nekā 2019.gadā. Reģistrēti 152 jaundzimušie, 75 laulības un 297 mirušas personas.

Dzimšana

2020. gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 152 jaundzimušie. 69 jaundzimušie ir zēni, 83 – meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 12. Visvairāk mazuļu reģistrēts martā (16), maijā (16), septembrī(15). Vismazāk oktobrī (8), janvārī, novembrī, decembrī (katrā 11).

Laulība

2020. gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 75 laulības, kas ir par 5 laulībām vairāk nekā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 50 laulības, t.sk. 19 svinīgi zālē, 31 – darba kabinetā. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrēta 20 laulības. 10 laulības reģistrētas Stāmerienas pilī vai pils pagalmā, 1 – Staru kultūras namā, 9 ārā brīvā dabā, t.sk. 3 dzimto māju pagalmos. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 5 laulību reģistri: 4 laulības notikušas Velēnas ev.lu. baznīcā, 1 Gulbenes Romas katoļu baznīcā.

Miršana

2020. gadā Gulbenes novadā reģistrēti 297 miršanas gadījumi. Tas ir par 39 vairāk kā 2019.gadā. Miruši 138 vīrieši un 159 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums – 68,3 gads, sieviešu – 80,5 gadi. 2019.gadā aizsaulē aizgājušas izteikti garu mūžu nodzīvojušas sievietes - 97 sievietes pārsniegušas 80 gadu vecumu, t. sk. viena 100 gadu vecumu.

Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2018.g.

2019.g

2020.g.

2018.g.

2019.g.

2020.g.

Līdz 20 g

1

(7 mēn. vecs)

1

(4 gadi vecs)

2

1

(7mēn.

veca)

-

1

21 – 30 g

2

1

1

-

1

1

31 – 40 g

3

-

3

1

-

-

41 – 50 g

12

7

10

2

2

1

51 – 60 g

25

22

19

13

5

11

61 – 70 g

31

40

35

25

14

11

71 – 80 g

48

37

35

27

34

37

81 – 90 g

24

22

29

62

44

65

91 -101 g

2

1

4

24

27

32

Kopā

148

131

138

155

127

159

 

Gulbenes novads 2011.-2020.

Gads,

Reģ.veids

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

Dzimšana

178

191

185

188

192

175

196

158

164

152

Laulība

86

101

93

91

115

85

77

110

70

75

Miršana

345

351

340

279

301

319

303

303

258

297

2019.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 492 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 79 reģistru ierakstiem mazāk kā 2018.gadā. Reģistrēti 164 jaundzimušie, 70 laulības un 258 mirušas personas.

Dzimšana

2019.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 164 jaundzimušie. 77 jaundzimušie ir zēni, 87 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 6. Visvairāk mazuļu reģistrēts aprīlī (23), janvārī un martā (katrā 16). Vismazāk septembrī (9) un novembrī (10).

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 67 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (19), Daukstu (11) un Lizuma (10) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Galgauskas (1), Jaungulbenes (4) un Līgo (4) pagastos. Janvārī un decembrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Stradu un Tirzas pagastos.

Laulībā dzimuši 67 bērni (40,9 %), atzīta paternitāte 94 bērniem (57,3%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 3 bērniem (1,8 %).

Pirmie bērni dzimuši 51 māmiņai, otrie – 53 māmiņām, trešie – 42, ceturtie – 10, piektie – 8 māmiņām. Salīdzinājumā ar 2018.gadu par 22 palielinājies trešo bērnu skaits.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 2 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 7 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – Alekss. 3 zēniem doti vārdi –Kārlis, Kristers, Niks. Divi vārdi doti tikai 4 zēniem.

Populārākais vārds meitenēm, kurā nosauktas 4 meitiņas – Alise. 4 meitām – Marta (t.sk.1 – Marta Alise). 3 meitiņas nosauktas vārdā – Amanda, Amēlija, Annija, Melānija. Divi vārdi dāvāti 6 meitenēm.

Laulība

2019.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 70 laulības, kas ir par 40 laulībām mazāk kā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 55 laulības, t.sk. 34 svinīgi zālē, 21 – darba kabinetā. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 6 laulības: 4 ārā brīvā dabā, 2 telpās. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 9 laulību reģistri: 6 laulības notikušas Velēnas ev.lu. baznīcā, 3 Gulbenes ev.lut. baznīcā.

Laulību 2019.gadā slēguši 99 Gulbenes novada, 41 citu pašvaldību iedzīvotājs. 40 gadījumos abi laulātie ir Gulbenes novada iedzīvotāji, 19 gadījumos viens no pāra ir deklarēts Gulbenes novadā.

Pirmo reizi laulībā stājušies 86 laulātie - 40 vīrieši un 46 sievietes. 37 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājušies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 46 personas – 26 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi laulājušies 4 vīrieši un 4 sievietes.

50 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 2 gadījumos – sievas, 13 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 5 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 40,6 gadi, sievietēm – 37,4 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 31,7 gadi, sieviešu – 28,7 gadi.

Miršana

2019.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 258 miršanas gadījumi. Tas ir par 45 mazāk kā 2018.gadā. Miris 131 vīrietis un 127 sievietes. Aizsaulē aizgājušo vīriešu vidējais vecums – 69,1 gads, sieviešu – 80,7 gadi. 2019.gadā aizsaulē aizgājušas izteikti garu mūžu nodzīvojušas sievietes - 71 sieviete pārsniegusi 80 gadu vecumu, tajā skaitā viena 101 gada vecumu, viena – 104 gadu vecumu.

Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2017.g.

2018.g.

2019.g

2017.g.

2018.g.

2019.g.

Līdz 20 g

-

1

(7 mēn. vecs)

1

(4 gadi vecs)

-

1

(7mēn.

veca)

-

21 – 30 g

5

2

1

1

-

1

31 – 40 g

4

3

-

-

1

-

41 – 50 g

13

12

7

5

2

2

51 – 60 g

17

25

22

7

13

5

61 – 70 g

40

31

40

16

25

14

71 – 80 g

41

48

37

39

27

34

81 – 90 g

29

24

22

59

62

44

91 -101 g

7

2

1

20

24

27

Kopā

156

148

131

147

155

127

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 136,6 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1920.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

2019.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 86 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 164 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 118 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 54 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 39 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 15 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā 2019.gada lietvedībā bijušas 3 uzvārda maiņas lietas.

2 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu pēc dzimšanas fakta reģistrācijas, bet 1 reģistrs ar ziņām par tēvu papildināts, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

2019.gadā 4 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem. 

Vita Elsiņa,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aija Korule,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

2018.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 571 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 5 reģistru ierakstiem mazāk kā 2017.gadā. Reģistrēti 158 jaundzimušie, 110 laulības un 303 mirušas personas.

Dzimšana

2018.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 158 jaundzimušie. 83 jaundzimušie ir zēni, 75 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 38. Visvairāk mazuļu reģistrēts augustā (23) un februārī (17). Vismazāk novembrī (tikai 6) un martā (7).

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 50 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Lejasciema (14), Tirzas (13) un Stradu (12) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Galgauskas (3), Jaungulbenes (5), Daukstu un Druvienas (katrā 6) pagastos. Augustā un decembrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Līgo un Tirzas pagastos.

Laulībā dzimuši 52 bērni (32,9 %), atzīta paternitāte 98 bērniem (62,0%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 8 bērniem (5,1 %).

Pirmie bērni dzimuši 49 māmiņām, otrie – 64 māmiņām, trešie – 20, ceturtie – 10, piektie – 10, sestie – 2, septītie, astotie, devītie – 1 māmiņai.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 1 māmiņai mazulis piedzimis nesasniegušai pilngadību, 4 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – Rinalds, Roberts, 4 dēliem – Reinis, 3 zēniem doti vārdi – Ernests, Otto, Olivers, Ričards, Jānis (t.sk. Jānis Pāvils, Jānis Jarls). Divi vārdi doti 2 zēniem.

Populārākais vārds, kurā nosauktas 5 meitiņas, – Alise ( t.sk. 1 – Alise Elizabete), 4 meitām – Marta (t.sk.1 – Marta Marija), 3 meitiņas nosauktas vārdā Dārta, Paula, Lelde (t.sk. Lelde Krista). Divi vārdi dāvāti 10 meitenēm.

Laulība

2018.gadā Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 110 laulības, kas ir par 33 laulībām vairāk kā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļas telpās noslēgtas 89 laulības, t.sk. 69 svinīgi zālē, 20 – darba kabinetā. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas reģistrētas 12 laulības: 8 ārā brīvā dabā, 4 telpās. Uz baznīcu paziņojumu pamata sastādīti 9 laulību reģistri: 6 laulības notikušas Velēnas ev.lu. baznīcā.

Laulību 2018.gadā slēguši 169 Gulbenes novada, 51 citu pašvaldību iedzīvotājs. 75 gadījumos abi laulātie ir Gulbenes novada iedzīvotāji, 11 gadījumos viens no pāra ir deklarēts Gulbenes novadā.

Pirmo reizi laulībā stājušies 141 laulātais - 74 vīrieši un 67 sievietes. 59 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājušies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 64 personas – 27 vīrieši un 37 sievietes, trešo reizi laulājušies 8 vīrieši un 5 sievietes, ceturto reizi – 1 vīrietis, 1 sieviete.

86 gadījumos ģimenes izvēlējušās vīra uzvārdu, 3 gadījumos – sievas, 3 ģimenēs katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 5 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 40 gadi, sievietēm – 36,8 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 32 gadi, sieviešu – 30,5 gadi.

37 pāriem jau pirms laulības noslēgšanas ir dzimuši kopīgi bērni.

Miršana

2018.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 303 miršanas gadījumi. Tas ir tieši tikpat cik 2017.gadā. Miruši 148 vīrieši un 155 sievietes.

Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2016.g.

2017.g.

2018.g.

2016.g.

2017.g.

2018.g.

Līdz 20 g

3

-

1

(7 mēn.vecs)

2 (1 – 3 gadus veca, 1-atrad.)

-

1

(7 mēn.veca)

21 – 30 g

3

5

2

-

1

-

31 – 40 g

4

4

3

-

-

1

41 – 50 g

9

13

12

5

5

2

51 – 60 g

27

17

25

6

7

13

61 – 70 g

37

40

31

12

16

25

71 – 80 g

39

41

48

43

39

27

81 – 90 g

21

29

24

74

59

62

91 -101 g

5

7

2

29

20

24

Kopā

148

156

148

171

147

155

Mirušo vīriešu vidējais vecums 67,4 gadi, sieviešu – 78,0 gadi.

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 136,1 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1915.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

2018.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 98 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 150 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 198 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 47 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 38 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 9 tiesas spriedumiem.

Dzimtsarakstu nodaļā 2018.gada lietvedībā bijušas 2 vārda un 6 uzvārda maiņas lietas.

10 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 1 reģistrs ar ziņām par tēvu papildināts, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

2018.gadā 9 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem. 

Vita Elsiņa,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aija Korule,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

2017.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarīti 576 civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti. Tas ir par 3 reģistru ierakstiem mazāk kā 2016.gadā. Reģistrēti 196 jaundzimušie, 77 laulības un 303 mirušas personas.

Dzimšana

2017.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 196 jaundzimušie, t.sk. 1 nedzīvs dzimis bērns. 100 jaundzimušie ir zēni, 96 - meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā palielinājies par 21.  Visvairāk mazuļu reģistrēts septembrī (21), jūlijā (20), un novembrī (19). Vismazāk janvārī – tikai 10 jaundzimušie.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 66 jaundzimušajam. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (18), Tirzas (14) un Beļavas un Daukstu (katrā 12) pagastos. Vismazāk jaundzimušo ir Līgo (3), Litenes (6), Stāmerienas, Galgauskas, Lejasciema (katrā 7) pagastos. Februārī un novembrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Jaungulbenes un Tirzas pagastos.

Laulībā dzimuši 78 bērni (39,8 %), atzīta paternitāte 109 bērniem (55,6%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 9 bērniem (4,6 %).

Pirmie bērni dzimuši 64 māmiņām, otrie – 71 māmiņai, trešie – 33, ceturtie – 19, piektie – 2, sestie – 5, septītie – 2 māmiņām.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 2 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 6 māmiņas ir 18 – 19 gadu vecas.

Populārākie bērnu vārdi Gulbenes novadā

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 4 dēliem – DĀVIS, JĒKABS.

3 zēniem doti vārdi – GUSTAVS, MARTINS, ADRIANS, MARKUSS.

Divi vārdi doti 6 zēniem.

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 4 meitiņas – LAURA ( t.sk. 1 – Laura Estere)

3 meitiņas nosauktas vārdā – EMĪLIJA, EVELĪNA, GABRIELA, PAULA, SAMANTA, MARTA (t.sk. Marta Nikola).

Divi vārdi dāvāti 11 meitenēm.

Laulība

2017.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 77 laulības, kas ir par 7 laulībām mazāk kā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 54 laulības, Stāmerienas pilī – 2 laulības, ārpus telpām – 5 laulības. Baznīcās laulājušies 16 pāri: 13 – luterāņu (2 – Gulbenes, 11 – Velēnas baznīcā), 3 – Romas katoļu baznīcā. Laulību kopā slēguši 92 Gulbenes novada, 62 citu pašvaldību iedzīvotāji. 53 gadījumos abi vai viens no pāra ir Gulbenes novada iedzīvotājs.

Pirmo reizi laulībā stājušies 110 laulātie - 52 vīrieši un 58 sievietes. 47 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājusies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 40 personas – 23 vīrieši un 17 sievietes, trešo reizi laulājušies 2 vīrieši un viena sieviete, ceturto reizi – 1 sieviete.

70 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 4 gadījumos katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 3 reizes sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 38, sievietēm – 34,5 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 31 gads, sieviešu – 28 gadi. 25 pāriem jau pirms laulības noslēgšanas ir dzimuši kopīgi bērni.

Miršana

2017.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 303 miršanas gadījumi. Tas ir par 16 mazāk kā 2016.gadā. Miruši 156 vīrieši un 147 sieviete. Mirušo vīriešu vidējais vecums 68,7 gadi, sieviešu – 78,9 gadi.

 Vecums

Vīriešiem

Sievietēm

 

2015.g.

2016.g.

2017.g.

2015.g.

2016.g.

2017.g.

Līdz 20 g

-

3

-

2 (1- divus gadus vecs)

2 (1 – 3 gadus veca, 1-atrad.)

-

21 – 30 g

4

3

5

2

-

1

31 – 40 g

2

4

4

4

-

-

41 – 50 g

8

9

13

1

5

5

51 – 60 g

27

27

17

5

6

7

61 – 70 g

39

37

40

13

12

16

71 – 80 g

39

39

41

37

43

39

81 – 90 g

25

21

29

63

74

59

91 -101 g

2

5

7

28

29

20

Kopā

146

148

156

155

171

147

 

Bez pirmreizējās laulību, dzimšanas un miršanas reģistrācijas dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir arhīvs, kurā glabājas apmēram 134,5 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, sākot no 1915.gada. Regulāri šajos reģistros tiek izdarīti dažādi papildinājumi un izsniegti atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinoši dokumenti.

2017.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 99 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 133 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 133 izziņas.

Laulības reģistros izdarītas 53 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 32 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 21 tiesas spriedumu.

Dzimtsarakstu nodaļā 2017.gada lietvedībā bijušas 1 vārda, 3 uzvārda maiņas, 1 tautības ieraksta maiņas lieta.

10 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 3 reģistri ar ziņām par tēvu papildināti, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.

2017.gadā 19 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu vienam vai abiem vecākiem.               

Vita Elsiņa,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Aija Korule,
Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas pārziņā ir civilstāvokļa aktu reģistrācija un arhīvs, kurā glabājas apmēram 134 tūkstoši civilstāvokļa aktu reģistru ieraksti, senākie – no 1915. gada.

  • 2016.gadā dažādi papildinājumi un labojumi izdarīti 117 reģistros. Pēc personu pieprasījuma izsniegtas 142 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošas apliecības un 141 izziņa.
  • Laulības reģistros izdarītas 57 atzīmes par laulības šķiršanu, pamatojoties uz 36 piesūtīto zvērinātu notāru laulības šķiršanas apliecībām un 21 tiesas spriedumu.
  • Dzimtsarakstu nodaļā 2016.gada lietvedībā bijušas 6 vārda un uzvārda maiņas lietas.
  • 13 dzimšanas reģistri papildināti ar ziņām par tēvu, pamatojoties uz vecāku kopēju paternitātes atzīšanas iesniegumu, bet 4 reģistri ar ziņām par tēvu papildināti, pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu.
  • 2016.gadā 14 bērnu dzimšanas reģistri papildināti par aizgādības tiesību atņemšanu viņu vecākiem.         
  • Kopējais 2016.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā izdarītais civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu skaits – 579. Tas ir par 29 ierakstiem mazāk nekā 2015.gadā. Reģistrēti 175 jaundzimušie, 85 laulības un 319 mirušas personas.

Dzimšana

2016.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 175 jaundzimušie, t.sk. 1 atradenis (miris). 95 jaundzimušie ir zēni, 80 – meitenes. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jaundzimušo skaits Gulbenes novadā samazinājies par 17. Visvairāk mazuļu reģistrēts martā (19), februārī (18) un augustā (17). Vismazāk decembrī – tikai 8 bērniņi.

Gulbenes pilsētā dzīvesvietas deklarētas 55 jaundzimušajiem. No pagastiem visvairāk bērnu piedzimis Stradu (16), Rankas (13), Litenes (10) un Daukstu (10) pagastā. Vismazāk jaundzimušo ir Līgo pagastā (3), Galgauskas un Jaungulbenes (katrā 5) pagastā. Jūlijā un oktobrī reģistrēti arī dvīņu pāri – Daukstu un Stradu pagastos.

Laulībā dzimuši 72 bērni (41,4 %), atzīta paternitāte 92 bērniem (52,9%). Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 10 bērniem (5,7 %).

Pirmie bērni dzimuši 54 māmiņām, otrie – 65 māmiņām, trešie – 36, ceturtie – 12, piektie – 5, sestie –2 māmiņām.

Pirmo bērnu māmiņu vidējais vecums ir 25 gadi. 2 māmiņām mazuļi piedzimuši nesasniegušām pilngadību, 3 māmiņas ir 18–19 gadu vecas.

Populārākie bērnu vārdi Gulbenes novadā

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – DANIELS (t.sk. 1 – Daniels Raiens).

4 zēniem doti vārdi – ROBERTS, REINIS.

3 zēniem doti vārdi –GUSTAVS, OLIVERS, JĒKABS, MĀRTIŅŠ.

Divi vārdi doti 12 zēniem.

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 6 meitiņas – ALISE ( t.sk. 1 – Alise Nikola)

4 meitenēm doti vārdi – EMĪLIJA, KEITA.

3 meitiņas nosauktas vārdā – MARTA.

Divi vārdi dāvāti 9 meitenēm.

Laulība

                2016.gadā Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 85 laulības, kas ir par 30 laulībām mazāk nekā iepriekšējā gadā. Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 63 laulības, Gulbenes kultūras centrā – 3, Vecgulbenes muižā - 2 laulības, Stāmerienas pilī – 1 laulība, ārpus telpām – 4 laulības. Baznīcās laulājušies 12 pāri: 10 – luterāņu (5 – Gulbenes, 3 – Velēnas, 2 – Jaungulbenes ev. lut. draudzē), 2 – Romas katoļu baznīcā. 68 gadījumos vismaz viens laulības slēdzējs ir Gulbenes novada iedzīvotājs.

Pirmo reizi laulībā stājušies 128 laulātie - 64 vīrieši un 64 sievietes. 53 laulību gadījumos gan līgavainis, gan līgava laulājusies pirmo reizi. Otro reizi laulību reģistrējušas 39 personas – 19 vīrieši un 20 sievietes, trešo reizi laulājušies 2 vīrieši, piekto reizi – 1 sieviete.

74 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra, 7 gadījumos katrs laulātais palicis savā uzvārdā, 2 gadījumos sievas savam uzvārdam pievienojušas vīra uzvārdu, 1 laulību slēdzot, vīrs pārgājis sievas uzvārdā, 1 gadījumā no abu uzvārdiem veidoto saliktu uzvārdu pieņēmuši abi laulātie.

Laulības slēdzēju vidējais vecums vīriešiem ir 34, sievietēm – 32 gadi. Pirmo reizi laulībā stājušos vīriešu vecums ir 30,5 gadi, sieviešu – 29,5 gadi. 26 pāriem jau pirms laulības noslēgšanas ir dzimuši kopīgi bērni.

Miršana

2016.gadā Gulbenes novadā reģistrēti 319 miršanas gadījumi. Tas ir par 18 vairāk nekā 2015.gadā. Miruši 148 vīrieši un 171 sieviete. Mirušo vīriešu vidējais vecums 66,5 gadi, sieviešu – 80 gadi.


Civilstāvokļa aktu reģistru skaits

Gulbenes novads 2009.-2019.

Gads,

Reģ.veids

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Dzimšana

195

177

178

191

185

188

192

175

196

158

164

Laulība

62

104

86

101

93

91

115

85

77

110

70

Miršana

400

396

345

351

340

279

301

319

303

303

258

 

Gulbenes novads 2001.-2010.

Gads, reģ.veids 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dzimšana 234 214 230 217 235 229 207 207 195 177
Laulība 72 91 82 91 113 121 115 112 62 104
Miršana 403 431 411 402 445 415 379 388 400 396

 

Gulbenes novads 2011.-2016.

Gads, reģ.veids 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dzimšana 178 191 185 188 192 175
Laulība 86 101 93 91 115 85
Miršana 345 351 340 279 301 319

 

Gulbenes novads 2006.-2017.

Gads,
Reģ.veids

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Dzimšana

229

207

207

195

177

178

191

185

188

192

175

196

Laulība

121

115

112

62

104

86

101

93

91

115

85

77

Miršana

415

379

388

400

396

345

351

340

279

301

319

303

 

Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas statistika

Populārākie vārdi jaundzimušajiem Gulbenes novadā

2009.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – Markuss.

4 reizes atkārtojas vārdi Roberts, Daniels, Emīls, Ralfs, Valters.

3 zēni nosaukti vārdos Artūrs, Adrians, Kārlis, Kristiāns.

Meitenēm

Populārākais vārds meitenēm, vecāki to dāvājuši 5 meitām – Amanda.

4 reizes atkārtojas vārdi Evelīna, Paula, Laura,

3 meitiņas nosauktas vārdos Madara, Samanta, Megija, Viola.

2010.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 4 dēliem – Markuss.

3 reizes atkārtojas vārdi Ričards un Jānis. Vārds Jānis vēl 3 zēniem izvēlēts kā divu vārdu pirmais vai otrais vārds.

2 zēni nosaukti vārdos Krišjānis, Kristaps, Kristers, Haralds, Linards, Edgars, Raivis, Ritvars, Mārcis.

Meitenēm

Populārākais vārds meitenēm, vecāki to dāvājuši 4 meitām – Alise. Vēl 2 meitām Alise izraudzīts kā otrais vārds.

3 reizes atkārtojas vārdi Madara, Viktorija.

2 meitiņas nosauktas vārdos Veronika, Gabriela, Sandra, Laine, Marta, Kristīne, Kristena, Samanta.

2011.gads

Zēniem

Populārākie vārdi zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem – Matīss un Roberts.

4 reizes atkārtojas vārdi Artūrs un Markuss.

3 zēni nosaukti vārdos Aleksis, Daniels, Kristaps, Reinis.

2 zēniem doti vārdi – Alans, Emīls, Jānis, Lauris, Mareks, Niks, Reinards, Renārs, Rodrigo, Valters.

Meitenēm

Populārākais vārdi meitenēm, vecāki to dāvājuši 3 meitām – Alise, Estere, Paula.

2 meitiņas nosauktas vārdos Agate, Amanda, Annija, Elīna, Katrīna, Marija, Marta, Patrīcija, Samanta, Viktorija.

2012.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 6 dēliem – Kristaps.

5 reizes atkārtojas vārds Ralfs.

4 zēni nosaukti vārdos Emīls, Gustavs, Linards, Rinalds.

3 zēniem doti vārdi – Ainārs, Daniels, Intars, Jānis, Kristers, Markuss, Toms, Valters.

              Meitenēm

               Nav izteikti populāra vārda, bet 3 meitiņas nosauktas vārdos Annija, Estere, Ieva, Karīna, Kate, Līga, Nikola, Patrīcija, Paula, Viktorija. 2 meitenēm dāvāti vārdi Anete, Elizabete, Elīna, Keita, Kerija, Lauma, Samanta.

2013.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, ko vecāki dāvājuši 6 dēliem, ir Markuss. 3 zēniem doti vārdi – Dāvis, Deniss, Kārlis, Kristers, Olivers, Ralfs, Ričards, Roberts.

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 6 meitiņas, ir Samanta. 4 meitenēm dots vārds Sabīne. 3 meitiņas nosauktas vārdos Alise, Enija, Evelīna, Marta.

2014.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, ko vecāki to dāvājuši 4 dēliem – Markuss. 3 zēniem doti vārdi – Kristers, Ralfs, Rinalds.

Meitenēm

Populārākie vārdi, kuros nosauktas 5 meitiņas, ir Viktorija, Ieva, Gabriela. 4 meitenēm doti vārdi Madara, Nikola, Stefānija. 3 meitiņas nosauktas vārdos Elizabete, Estere, Evelīna, Laura.

 

2015.gads

Zēniem

6 dēliem vecāki dāvājuši vārdu Roberts. 3 zēniem doti vārdi – Emīls, Gustavs, Kristiāns, Olivers, Toms, Renārs.

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 6 meitiņas, ir Alise. 4 meitenēm doti vārdi Amanda, Marta, Elīza, Sofija. 3 meitiņas nosauktas vārdos Ieva, Rēzija.

 

2016.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 5 dēliem, ir Daniels. Vārdi Roberts un Reinis – katrs dots 4 zēniem. Vārdi Gustavs, Olivers, Jēkabs un Mārtiņš – katrs dots 3 zēniem.

Meitenēm

Populārākais vārds, kas dots 6 meitenēm, ir Alise. Vārdi Emīlija un Keita – katrs dots 4 meitenēm. 3 meitenēm dots vārds Marta.

2017.gads

Zēniem

Populārākais vārds zēniem, vecāki to dāvājuši 4 dēliem – Dāvis, Jēkabs. 3 zēniem doti vārdi – Gustavs, Martins, Adrians, Markuss. 

Meitenēm

Populārākais vārds, kurā nosauktas 4 meitiņas – Laura ( t.sk. 1 – Laura Estere). 3 meitiņas nosauktas vārdā – Emīlija, Evelīna, Gabriela, Paula, Samanta, Marta (t.sk. Marta Nikola).