Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam

Gulbenes novada dome 2018.gada 26.jūlijā pieņēma lēmumu par Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam apstiprināšanu.

Gulbenes novada attīstības programma 2018.-2024.gadam sastāv no trīs sējumiem

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojumu un analīzi

2.daļa - Stratēģisko daļu

3.daļa - Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtību

II.sējums:

III.sējums:
Investīciju plāns 2018.-2020.gadam

 

 

Investīciju un Rīcības plāna aktualizētās sadaļas un grozījumi

Aktualizētais investīciju plāns

28.02.2019. domes sēdē (prot.Nr.3, 23.§),

Aktualizētais rīcības plāns

28.02.2019. domes sēdē (prot.Nr.3, 23.§), 

Grozījumi investīciju plānā

29.11.2018. domes sēdē (prot. Nr.24, 

Grozījumi investīciju plānā 30.12.2019. domes sēdē 
Grozījumi investīciju plānā 30.04.2020. ārkārtas domes sēdē  un 
Grozījumi investīciju plānā 28.05.2020. domes sēdē 
Aktualizētais investīciju plāns

30.12.2020. domes sēdē 

Aktualizētais rīcības plāns 30.12.2020. domes sēdē 
Grozījumi investīciju plānā 12.05.2021. ārkārtas domes sēdē  4.p, un 
Grozījumi investīciju plānā 27.05.2021. domes sēdē
Grozījumi investīciju plānā 29.07.2021. domes sēdē   un 
Grozījumi investīciju plānā 26.08.2021. domes sēdē  . un 
Grozījumi investīciju plānā 28.10.2021. domes sēdē  . un 

 

Investīciju un Rīcības plāna aktualizētās sadaļas un grozījumi

Grozījumi investīciju plānā

24.02.2022. domes sēdē